`
Cần biết - Một đôi mắt đẹp hoàn hảo phải dựa trên những tiêu chí nào?

Một đôi mắt đẹp hoàn hảo phải dựa trên những tiêu chí nào?

Với phụ nữ phương Đông, “mắt phượng mày ngài” là một trong những chuẩn mực quan trọng của vẻ đẹp.

Trong Cần biết