`
Tài chính - Doanh nghiệp - Đại hội cổ đông thường niên HDBank 2019: Đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5.077 tỷ đồng

Đại hội cổ đông thường niên HDBank 2019: Đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5.077 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) 2019.

Trong Cần biết