Truyền thông - Thương hiệu - Tập huấn về giáo dục dinh dưỡng & phát triển thể lực cho trẻ em Việt Nam

Tập huấn về giáo dục dinh dưỡng & phát triển thể lực cho trẻ em Việt Nam

Thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết với công ty FrieslandCampina Việt Nam về việc thực hiện dự án truyền thông “Giáo dục dinh dưỡng và phát triển

Trong Cần biết

Tài chính - Doanh nghiệp

Giáo dục - Hướng nghiệp

Sản phẩm - Dịch vụ

Y tế sức khỏe

Mrlucky