Internet & Web - Gần một nửa dân số trên thế giới chưa bao giờ sử dụng Internet

Gần một nửa dân số trên thế giới chưa bao giờ sử dụng Internet

Gần một nửa dân số trên toàn thế giới chưa bao giờ sử dụng Internet, hơn 10 tỷ hộ gia đình trên toàn thế giới không có băng thông rộng cố định,

Trong Công nghệ