Internet & Web - Bên trong công xưởng "sống ảo", nơi 10.000 chiếc điện thoại được sử dụng để tăng view, like

Bên trong công xưởng "sống ảo", nơi 10.000 chiếc điện thoại được sử dụng để tăng view, like

Cảnh tượng 10.000 chiếc điện thoại di động cùng hoạt động hết công suất một cách tự động trong văn phòng nhỏ của công ty chuyện "hỗ trợ dịch vụ online".

Trong Công nghệ

Sản phẩm số