Tin tức - Facebook âm thầm dựa vào nút Like để xác định giới tính "cong" hay "thẳng"

Facebook âm thầm dựa vào nút Like để xác định giới tính "cong" hay "thẳng"

Facebook đang âm thâm dựa trên thói quen sử dụng nút Like để xác định giới tính của người dùng.

Trong Công nghệ