`

Khi "kiều nữ" một lúc cặp với vài anh mới là "đẳng cấp"

Thứ hai, 02/05/2016 | 19:00 GMT+7

(ĐSPL) - Theo như tìm hiểu của chúng tôi, các “kiều nữ” tuổi “ô mai” đào hoa, khó mà tìm được chàng nào là quan trọng nhất, bởi khi đã yêu ai thì các nàng luôn hết lòng, tình cảm trao cho chàng nào cũng đều như một miếng bánh chia phần, không phần nào nhỉnh hơn phần nào.

Nếu như ngày trước, con gái dù liều đến mấy cũng chỉ dám yêu cùng lúc 2 chàng thì bây giờ, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin các nàng có thể “xòe bàn tay đếm ngón tay” trong các mối quan hệ với “những con gà”, không giới hạn phạm vi khoảng cách, từ trong nước ra đến ngoài nước đều có thể được phủ sóng rộng rãi. Chỉ có mỗi việc đi học chính buổi sáng, học thêm buổi chiều mà Thảo My, sắm tới 3 chiếc di động như người có công ăn việc làm bận rộn lắm. Một chiếc dùng sim chính, 2 dế còn lại là 2 cái sim khuyến mại, cứ hết tiền là mua cái mới. Nhiều lúc bạn bè thầm “nể phục” tài nhắn tin giỏi của My.

Giá mà có cuộc thi nhắn tin nhanh, bằng nhiều máy khác nhau, chắc cô nàng phải đạt giải nhất. Tay trái nhắn bằng máy 1, tay phải trả lời tin máy 2 và tay trái vừa buông cái thứ 1 xuống là reply luôn tin nhắn của máy thứ 3. Xin thưa là vì nàng đang nhắn tin với 3 anh, mà anh nào cũng được đặt cái tên mỹ miều trong điện thoại “Chồng iu”.

Để khỏi nhầm, My đặt thêm tên của mỗi anh trước chữ “iu”. Máy 1 là Chồng Hùng iu, thì sang máy 2 phải là Chồng Vũ iu... Cộng thêm trí nhớ tài tình mà cho đến nay, đã gần 1 năm mối tình tay 4 này vẫn êm đềm trôi qua chưa bị chàng nào phát hiện. Kinh nghiệm để cô nàng này bắt cá 3 tay, chính là mỗi chàng thuộc một style khác nhau, khác tuổi và khác cả bạn bè chơi nên chẳng thể nào mà “tin xấu” lọt đến tai được.

Ảnh minh họa.

Anh thứ 1 là designer của một tạp chí thời trang, anh thứ 2 trông cửa hàng cho mẹ, anh thứ 3 bằng tuổi, học trường khác. Vì đang học cấp 3 nên My thường viện cớ “Em phải đi học thêm”, “Em phải học gia sư ở nhà” để sắp xếp lịch không bị “đụng hàng”. Chẳng ai nghi ngờ gì cô nữ sinh “bận học” này. Tối thứ 7 thích gặp ai thì cô nàng hẹn 2 chàng còn lại “Hôm nay bố mẹ không cho ra khỏi nhà”, thế là xong! Kẹt nhất là ngày lễ, Valentine hay 8/3, nhưng không sao. Cô nàng vẫn bịa ra được các lý do kiểu “Em chỉ đi được 1-2 tiếng thôi, bố mẹ không cho đi lâu” rồi té đi gặp anh khác. Bạn bè đứa nào cũng phải bái phục khả năng “làm trò” của nàng. Thế mà 3 anh vẫn tin sái cổ và chẳng nghi ngờ tí nào Tưởng bắt cá 3 tay đã là ghê, lại có những cô nàng “xòe tay 5 ngón” như Hoàng Phong (Hồng Bàng, Hải Phòng) mà vẫn coi như chuyện thường.

Là con gái nhưng Phong rất đa tình, cứ gặp chàng nào khiến nàng bị say nắng là trong lòng “rung rinh” ngay. Rồi lao vào yêu như “chưa bao giờ được yêu”, chẳng cần biết đến đống “hàng cũ” đằng sau. Đặc biệt, các anh của Phong rải rác khắp tình thành phố, phủ sóng sang cả nước ngoài, “chỉ” có 2 anh ở Hà Nội nên khả năng “đụng hàng” rất ít. Không dùng tới 3 cái điện thoại như My, Phong chỉ cần 2 cái, trí nhớ tốt nên khỏi lo nhầm. Hai anh ở Hải Phòng thì chia ngày trong tuần để gặp, 1 anh ở Sài Gòn liên tục nhắn tin, gọi điện, một anh ở Nhật, nhắn tin và chat, chàng cuối cùng ở Đức, hay chat và gọi điện về hỏi thăm.

Trên facebook không trưng ảnh anh nào hết, được cái cô nàng nhiều bạn nên anh nào cũng tưởng kẻ đang comment nhớ nhung kia chỉ là... bạn trong đống bạn vô số của người yêu mình. Không hiểu cô nàng duy trì tình cảm tài tình thế nào, mà anh nào cũng coi Phong như “Vợ” chính thức. Tài hơn nữa là Phong đã ra mắt gia đình của 3 anh, được bố mẹ các chàng quý mến. Ai biết chuyện cũng phải choáng với Phong. Nhưng bảo bỏ 1 trong số 5 chàng thì nhất định không, bởi “Ai cũng có điểm đáng để yêu, trót phải lòng rồi thì làm sao mà bỏ được?”.

Cảm giác được yêu nhiều người khiến cô nàng thấy thoải mái và suốt ngày vui vẻ, bởi mỗi chàng là một tính cách khác nhau, nên niềm vui các chàng mang lại cũng khác lắm. Chưa nghĩ đến cảnh bị “bắt quả tang” nên Phong và My vẫn ung dung bắt cá mà không sợ run tay. Tưởng là vui, nhưng cái tiếng con gái lăng nhăng, đa tình sẽ khiến không ai dám thật lòng với họ nữa. Đấy là chưa kể khi phát hiện ra mình chỉ là “con cá”, các chàng không giữ được bình tĩnh sẽ chọn những cách trả thù đáng sợ. Khi đó, các thợ câu thiệt hay lợi thì chắc cũng không phải bàn nhiều!

LIÊN HƯƠNG

Xem thêm video:

Nïëu nhû ngaây trûúác, con gaái duâ liïìu àïën mêëy cuäng chó daám yïu cuâng luác 2 chaâng thò bêy giúâ, vúái sûå höî trúå cuãa cöng nghïå thöng tin caác naâng coá thïí “xoâe baân tay àïëm ngoán tay” trong caác möëi quan hïå vúái “nhûäng con gaâ”, khöng giúái haån phaåm vi khoaãng caách, tûâ trong nûúác ra àïën ngoaâi nûúác àïìu coá thïí àûúåc phuã soáng röång raäi. Chó coá möîi viïåc ài hoåc chñnh buöíi saáng, hoåc thïm buöíi chiïìu maâ Thaão My, sùæm túái 3 chiïëc di àöång nhû ngûúâi coá cöng ùn viïåc laâm bêån röån lùæm. Möåt chiïëc duâng sim chñnh, 2 dïë coân laåi laâ 2 caái sim khuyïën maåi, cûá hïët tiïìn laâ mua caái múái. Nhiïìu luác baån beâ thêìm “nïí phuåc” taâi nhùæn tin gioãi cuãa My. Giaá maâ coá cuöåc thi nhùæn tin nhanh, bùçng nhiïìu maáy khaác nhau, chùæc cö naâng phaãi àaåt giaãi nhêët. Tay traái nhùæn bùçng maáy 1, tay phaãi traã lúâi tin maáy 2 vaâ tay traái vûâa buöng caái thûá 1 xuöëng laâ reply luön tin nhùæn cuãa maáy thûá 3. Xin thûa laâ vò naâng àang nhùæn tin vúái 3 anh, maâ anh naâo cuäng àûúåc àùåt caái tïn myä miïìu trong àiïån thoaåi “Chöìng iu”. Àïí khoãi nhêìm, My àùåt thïm tïn cuãa möîi anh trûúác chûä “iu”. Maáy 1 laâ Chöìng Huâng iu, thò sang maáy 2 phaãi laâ Chöìng Vuä iu... Cöång thïm trñ nhúá taâi tònh maâ cho àïën nay, àaä gêìn 1 nùm möëi tònh tay 4 naây vêîn ïm àïìm tröi qua chûa bõ chaâng naâo phaát hiïån. Kinh nghiïåm àïí cö naâng naây bùæt caá 3 tay, chñnh laâ möîi chaâng thuöåc möåt style khaác nhau, khaác tuöíi vaâ khaác caã baån beâ chúi nïn chùèng thïí naâo maâ “tin xêëu” loåt àïën tai àûúåc. Anh thûá 1 laâ designer cuãa möåt taåp chñ thúâi trang, anh thûá 2 tröng cûãa haâng cho meå, anh thûá 3 bùçng tuöíi, hoåc trûúâng khaác. Vò àang hoåc cêëp 3 nïn My thûúâng viïån cúá “Em phaãi ài hoåc thïm”, “Em phaãi hoåc gia sû úã nhaâ” àïí sùæp xïëp lõch khöng bõ “àuång haâng”. Chùèng ai nghi ngúâ gò cö nûä sinh “bêån hoåc” naây. Töëi thûá 7 thñch gùåp ai thò cö naâng heån 2 chaâng coân laåi “Höm nay böë meå khöng cho ra khoãi nhaâ”, thïë laâ xong! Keåt nhêët laâ ngaây lïî, Valentine hay 8/3, nhûng khöng sao. Cö naâng vêîn bõa ra àûúåc caác lyá do kiïíu “Em chó ài àûúåc 1-2 tiïëng thöi, böë meå khöng cho ài lêu” röìi teá ài gùåp anh khaác. Baån beâ àûáa naâo cuäng phaãi baái phuåc khaã nùng “laâm troâ” cuãa naâng. Thïë maâ 3 anh vêîn tin saái cöí vaâ chùèng nghi ngúâ tñ naâo Tûúãng bùæt caá 3 tay àaä laâ ghï, laåi coá nhûäng cö naâng “xoâe tay 5 ngoán” nhû Hoaâng Phong (Höìng Baâng, Haãi Phoâng) maâ vêîn coi nhû chuyïån thûúâng. Laâ con gaái nhûng Phong rêët àa tònh, cûá gùåp chaâng naâo khiïën naâng bõ say nùæng laâ trong loâng “rung rinh” ngay. Röìi lao vaâo yïu nhû “chûa bao giúâ àûúåc yïu”, chùèng cêìn biïët àïën àöëng “haâng cuä” àùçng sau. Àùåc biïåt, caác anh cuãa Phong raãi raác khùæp tònh thaânh phöë, phuã soáng sang caã nûúác ngoaâi, “chó” coá 2 anh úã Haâ Nöåi nïn khaã nùng “àuång haâng” rêët ñt. Khöng duâng túái 3 caái àiïån thoaåi nhû My, Phong chó cêìn 2 caái, trñ nhúá töët nïn khoãi lo nhêìm. Hai anh úã Haãi Phoâng thò chia ngaây trong tuêìn àïí gùåp, 1 anh úã Saâi Goân liïn tuåc nhùæn tin, goåi àiïån, möåt anh úã Nhêåt, nhùæn tin vaâ chat, chaâng cuöëi cuâng úã Àûác, hay chat vaâ goåi àiïån vïì hoãi thùm. Trïn facebook khöng trûng aãnh anh naâo hïët, àûúåc caái cö naâng nhiïìu baån nïn anh naâo cuäng tûúãng keã àang comment nhúá nhung kia chó laâ... baån trong àöëng baån vö söë cuãa ngûúâi yïu mònh. Khöng hiïíu cö naâng duy trò tònh caãm taâi tònh thïë naâo, maâ anh naâo cuäng coi Phong nhû “Vúå” chñnh thûác. Taâi hún nûäa laâ Phong àaä ra mùæt gia àònh cuãa 3 anh, àûúåc böë meå caác chaâng quyá mïën. Ai biïët chuyïån cuäng phaãi choaáng vúái Phong. Nhûng baão boã 1 trong söë 5 chaâng thò nhêët àõnh khöng, búãi “Ai cuäng coá àiïím àaáng àïí yïu, troát phaãi loâng röìi thò laâm sao maâ boã àûúåc?”. Caãm giaác àûúåc yïu nhiïìu ngûúâi khiïën cö naâng thêëy thoaãi maái vaâ suöët ngaây vui veã, búãi möîi chaâng laâ möåt tñnh caách khaác nhau, nïn niïìm vui caác chaâng mang laåi cuäng khaác lùæm. Chûa nghô àïën caãnh bõ “bùæt quaã tang” nïn Phong vaâ My vêîn ung dung bùæt caá maâ khöng súå run tay. Tûúãng laâ vui, nhûng caái tiïëng con gaái lùng nhùng, àa tònh seä khiïën khöng ai daám thêåt loâng vúái hoå nûäa. Àêëy laâ chûa kïí khi phaát hiïån ra mònh chó laâ “con caá”, caác chaâng khöng giûä àûúåc bònh tônh seä choån nhûäng caách traã thuâ àaáng súå. Khi àoá, caác thúå cêu thiïåt hay lúåi thò chùæc cuäng khöng phaãi baân nhiïìu!
Tin tài trợ
đẳng cấpKiều nữngoại tìnhgia đìnhtâm sựtình yêu

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống