Tin tức - Cả một đời ân oán tập 28: Diệu thuyết phục Phong tranh giành, ông Quang muốn bù đắp?

Cả một đời ân oán tập 28: Diệu thuyết phục Phong tranh giành, ông Quang muốn bù đắp?

Cả một đời ân oán tập 28 vẫn là những thủ đoạn của Diệu để thực hiện được âm mưu thâu tóm quyền lực và tài sản nhà họ Vũ.

Trong Giải trí