Thị trường - Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn hơn 6 tạ bóng cười và bình khí trái phép tuồn ra thị trường

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn hơn 6 tạ bóng cười và bình khí trái phép tuồn ra thị trường

Qua kiểm tra đột xuất, đội Quản lý thị trường số 15 đã thu giữ được nhiều bình khí và bóng bay cao su nghi để bơm bóng cười trái phép.