An ninh - Hình sự - Nhờ nghe hộ điện thoại, nữ du khách bị cướp trắng trợn

Nhờ nghe hộ điện thoại, nữ du khách bị cướp trắng trợn

Được nữ du khách người Mỹ nhờ nghe điện thoại, khi nghe xong, thay vì trả lại Tuyên đã bỏ điện thoại vào túi và phóng xe đi thẳng.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật