Chính sách mới - Bộ Tư pháp đề xuất có không quá 5 Thứ trưởng

Bộ Tư pháp đề xuất có không quá 5 Thứ trưởng

(ĐSPL) - Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ này. Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ có không quá 5 Thứ...

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật