Chính sách mới - Chế độ đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

Chế độ đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

(ĐSPL) - Chính sách lao động, tiền lương đối với công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật