Chính phủ chuyển vai trò từ người “chèo thuyền” sang người “lái thuyền”

Thứ hai, 06/03/2017 | 15:32 GMT+7

Sự kiện:

Chính phủ kiến tạo phát triển

Đó là nhận định của Ông Hoàng Văn Trà - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển.

Tại Hội nghị cải cách hành chính diễn ra vào tháng 7 năm ngoái, người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thể hiện quyết tâm xây dựng, tổ chức bộ máy Nhà nước theo nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển.

Nghị quyết 100/NQ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ về “Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021”, trong đó xác đinh, “xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ…với nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển” – một thông điệp mới đang được dư luận hết sức quan tâm, đồng tình, ủng hộ.

Nhân dịp Chính phủ ban hành Nghị quyết 100/NQ-CP nêu trên, Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Hoảng Văn Trà – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển.

PV: Cần hiểu về nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển” như thế nào cho phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 100/NQ-CP?

Ông Hoàng Văn Trà: Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có những thông điệp mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm chính trị cao để xây dựng một Chính phủ kiến tạo và phục vụ, xây dựng nền hành chính nhà nước thật sự dân chủ, trong sạch, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, kỷ luật, phục vụ và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển” có thể hiểu cho phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 100/NQ-CP là xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt đọng đầu tư, kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật…; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động; đẩy mạnh đấu thanh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Để xây dựng một Chính phủ kiến tạo phát triển, Chính phủ với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất phải chuyển hoàn toàn từ người “chèo thuyền”, sang người “lái thuyền”, không làm những việc mà xã hội, các thành phần kinh tế có thể làm tốt hơn; Chính phủ cần hoàn thiện các hành lang pháp lý, cơ chế quản lý, điều hành vĩ mô, gạt bỏ những rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát huy các nguồn lực của xã hội, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

PV: Nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển” trong xây dựng tổ chức bộ máy cần hiểu cụ thể như thế nào trong điều kiện cụ thể tại địa phương?

Ông Hoàng Văn Trà: Trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy ở địa phương thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là chỉ đạo đổi mới tác phong, lề lỗi làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo phương châm 5 biết: “Biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn’ và nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử với phương châm “Thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, kiện toàn sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nhằm để phù hợp với nhiệm vụ xây dựng Chính phủ kiến tạo và phát triển. Một số nội dung cụ thể như:

Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của địa phương. Thực hiện rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy của nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc như: sắp xếp lại các Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng; sáp nhập, đổi tên một số đơn vị trực thuộc của một số sở, ngành; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; hợp nhất Trung tâm y tế và Bệnh viện Đa khoa cấp huyện thành Trung tâm y tế cấp huyện…

Đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng thực hiện đơn giản háo thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 05//8/2014 ban hành quy định về trách nhiệm và cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn nếu gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ đạo triển khai gửi thư chúc mừng, thư chia buồn đến người dân khi có những sự kiện đặc biệt trong gia đình.

Từng bước triển khai thực hiện đề án Chính phủ điện tử tại địa phương, áp dụng các phần mềm vào công tác quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Triển khai nhân rộng và vận hành có hiệu quả đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Hiện nay đã triển khai thực hiện tại Sở Kế hoạch và Ddầu tư, UBND thành phố Tuy Hòa, qua đó đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, số hồ sơ giải quyết trước hẹn tăng lên và số trễ hẹn cũng giảm xuống, được người dân và doanh nghiệp ủng hộ cao; hiện nay tiếp tục triển khai nhân rộng đến các địa phương thị xã Sông Cầu, huyện Tây Hòa…

Tăng cường phân cấp quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý cán bộ, công chức.

Mặt khác, năm 2016 là năm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm năm Doanh nghiệ, do đó UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt và thường cuyên đến các sở ngành và địa phương đổi mới phương thức chỉ đao, điều hành, tăng cường đối thoại, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp và nhà đầu tư làm ăn, phát triển lâu dài tại tỉnh Phú Yên; duy trì tổ chức cà phê doanh nhân, tăng cường đối thoại để kịp thời chỉ đạo hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời các doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng có những hiến kế để phát triển tỉnh nhà.

Ông Hoàng Văn Trà - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

PV: Với cách hiểu trên về nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển”, đánh giá, nhìn lại thực tiễn xây dựng tổ chức bộ máy của địa phương thời gian qua, đồng chí đánh giá như thế nào về những mặt còn tồn tại, hạn chế?

Ông Hoàng Văn Trà: Trong thời gian qua, tỉnh Phú Yên chú trọng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với các quy định; chỉ đạo các cơ quan, địa phượng kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bố trí công chức đủ năng lực, phẩm chất và có tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; bố trí đầy đủ trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chỉ đạo tháo dỡ các vách ngăn giữa người dân với công chức tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Các cơ quan cũng thường cuyền tự rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên nhằm cắt giảm các chi phí thường xuyên, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

Tổ chức bộ máy thường xuyên được kiện toàn, củng cố, sắp xếp, tuy nhiên vẫn còn cồng kềnh; chức năng, nhiệm vụ có lúc, có nơi còn chồng chéo, chưa phân định rõ hoặc bỏ sót nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu rèn luyện, phấn đấu, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước yêu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Công tác quản lý quy hoạch, bổ nhiệm, tổ chức, giao nhiệm vụ, đánh giá, luân chuyển, thanh tra, kiểm tra còn nhiều bất cập nên chưa tạo ra động lực mạnh mẽ để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu vươn lên. Bộ máy hành chính nhà nước, chưa khắc phục được tình trạng dư thừa, vừa thiếu cán bộ, công chức trong bộ máy.

Công tác phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông có lúc kịp thời, thiếu tính đồng bộ; giải quyết một số thủ tục hành chính liên thôn còn trễ hẹn.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, trong năm 2017, UBND tỉnh tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyen môn thuộc UBND tỉnh. Thường xuyên chỉ đạo rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất để giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc; phân cấp, ủy quyền cấp huyện một số nội dung liên quan công tác tổ chức, cán bộ. Đồng thời, tỉnh sẽ nghiên cứu những nhiệm vụ nào mà cơ quan nhà nước không cần thiết trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả thì nghiên cứu chuyển sang các tổ chức, đơn vị ngoài nhà nước thực hiện.

Năm 2017 là năm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm Năm kỷ cương hành chính, do đó UBND tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Trong đó sẽ tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; đổi mới phương thức tuyển dụng công chức, viên chức, thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý theo Đề án của Bộ Nội vụ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động tuyển dụng, nâng ngạch, thăng ngạch, đánh giá cán bộ, công chức.

PV: Thời gian tới, căn cứ vào những nội dung trong Nghị quyết 100/NQ-CP, địa phương có xây dựng một Chương trình hành động riêng, để xây dựng tổ chức bộ máy theo nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển”? Nếu có, đơn vị nào sẽ được giao nhiệm vụ chủ trì và dự kiến khi nào sẽ được ban hành?

Ông Hoàng Văn Trà: Thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương để tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động để cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết đề ra; dự kiến trong quý I/2017 sẽ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.

PV: Trân trọng cám ơn đồng chí./.

Tin nổi bật
Đó là nhận định của Ông Hoàng Văn Trà - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về nguyê
Nguồn: tinnhanhonline.vn

Xem thêm tin chuyên mục   Pháp luật