Chính sách mới - Infographic: Cách tính tiền lương làm thêm mới nhất

Infographic: Cách tính tiền lương làm thêm mới nhất

Theo quy định của Bộ luật Lao động, tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính ít nhất bằng 300% tiền lương giờ thực...

Trong Pháp luật