Chính sách mới - Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2017

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2017

Tăng lương đối với công chức, viên chức; Tăng tiền lưu trú công tác của công chức, viên chức; Chính thức có bảng lương, phụ cấp trong quân đội; Tăng phí bảo...

Trong Pháp luật