`

"Nan giải" tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Trường hợp chậm công bố thông tin hoặc công bố thông tin không đầy đủ thì doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều phải chịu trách nhiệm cụ thể theo luật định.
Chia sẻ chủ đề: