`

Sophia là công dân hay chỉ là một con robot

Mặc dù được cấp quyền công dân tại Ả Rập Xê-Út nhưng Robot Sophia vẫn phải nhập cảnh thông qua đường hải quan dưới hình thức một dạng hàng hóa khi đến Việt Nam.

Chia sẻ chủ đề: