Tâm điểm dư luận - Infographic: Nhìn lại 16 lần tăng lương tối thiểu qua hơn 20 năm

Infographic: Nhìn lại 16 lần tăng lương tối thiểu qua hơn 20 năm

Sau hơn 20 năm mức lương cơ sở đã được điều chỉnh 16 lần, từ 120 nghìn đồng năm 1993 lên 1,39 triệu đồng/tháng vào năm 2018.

Trong Tin tức