Tin trong nước - 5 cơn bão khủng khiếp từng đổ bộ vào Việt Nam

5 cơn bão khủng khiếp từng đổ bộ vào Việt Nam

Bão Chanchu, bão Xangsane, bão Sơn Tinh, bão Hải Yến, bão Mirinae là 5 cơn bão khủng khiếp nhất đổ bộ vào Việt Nam trong 11 năm qua.

Trong Tin tức