3 v? ?�nh bom ??m m�u t?i Baghdad: S? ng??i thi?t m?ng l�n ??n 88


Thứ 5, 12/05/2016 | 00:10


(?SPL) � H�m 11/5, 3 k? ?�nh bom t? s�t thu?c Nh� n??c H?i Gi�o t? x?ng (IS) ?� t?n c�ng kh?p th? ?� Baghdad, Iraq khi?n �t nh?t 88 thi?t m?ng.

(?SPL) � H�m 11/5, 3 k? ?�nh bom t? s�t thu?c Nh� n??c H?i Gi�o t? x?ng (IS) ?� t?n c�ng kh?p th? ?� Baghdad, Iraq khi?n �t nh?t 88 thi?t m?ng, ngu?n tin t? c?nh s�t v� b?nh vi?n n??c n�y cho bi?t.

[mecloud]s6DF1EpHh6[/mecloud]

Theo Reuters, ?�y ???c coi l� c�c v? cu?c t?n c�ng ??m m�u nh?t ? th? ?� Iraq trong n?m nay.

Hi?n tr??ng v? t?n c�ng v�o khu ch? t?i Sadr City ? th? ?� Baghdad, Iraq - ?nh: Reuters.

An ninh ?� d?n ???c c?i thi?n ? Baghdad, n?i ???c coi l� m?c ti�u c?a nh?ng v? ?�nh bom h�ng ng�y t? m?t th?p k? tr??c. Tuy nhi�n b?o l?c ??i v?i l?c l??ng an ninh v� ng??i d�n H?i gi�o Shiite v?n th??ng xuy�n x?y ra. C�c v? n? l?n x?y ra th??ng v?i m?c ?�ch t?n c�ng tr? ??a ch?ng l?i c?ng ??ng ng??i Sunni.

Cu?c t?n c�ng ??u ti�n l� b?ng m?t chi?c xe bom li?u ch?t nh?m v�o m?t khu ch? ?�ng ?�c trong khu v?c H?i gi�o Shi'ite t?i th�nh ph? Sadr City, khi?n 55 ng??i thi?t m?ng v�o gi? cao ?i?m bu?i s�ng (gi? ??a ph??ng) v� l�m 68 ng??i b? th??ng.

Hai v? n? ti?p theo x?y ra v�o cu?i ng�y l�m vi?c. M?t k? ?�nh bom t? s�t ?� t?n c�ng m?t tr?m ki?m so�t an ninh d?n v�o huy?n Kadhimiya, m?t trong nh?ng khu v?c linh thi�ng nh?t c?a H?i gi�o Shiite, khi?n 17 ng??i ch?t v� l�m b? th??ng h?n 30 ng??i.

5 nh�n vi�n c?nh s�t n?m trong s? nh?ng th??ng vong ? huy?n Kadhimiya, c�c quan ch?c n�i th�m.

M?t qu? bom ???c k�ch n? t?i m?t tr?m ki?m so�t tr�n m?t con ???ng th??ng m?i l?n t?i m?t huy?n c?a ng??i Sunni ? ph�a T�y th? ?� Baghdad, Iraq, khi?n 8 ng??i thi?t m?ng v� 20 ng??i b? th??ng.

Cu?c chi?n ch?ng l?i IS, nh�m kh?ng b? ?ang chi?m gi? kho?ng 1/3 l�nh th? c?a Iraq t? n?m 2014, ?� l�m tr?m tr?ng th�m cu?c xung ??t s?c t?c k�o d�i ? Iraq m� ch? y?u gi?a ng??i Sunni v� Shiite.

T�nh h�nh b?o l?c c� th? l�m suy y?u nh?ng n? l?c ???c M? h?u thu?n nh?m ?�nh b?i c�c nh�m chi?n binh kh?ng b?.

C�c v? ?�nh bom h�m 11/3 c?ng c� th? g�y th�m �p l?c cho Th? t??ng Haider al-Abadi trong vi?c gi?i quy?t cu?c kh?ng ho?ng ch�nh tr? ?� l�m t� li?t ch�nh ph? trong h?n m?t th�ng.

IS cho bi?t trong m?t tuy�n b? ???c ??ng tr�n m?ng r?ng, m?t qu? bom xe ?� nh?m v�o c�c chi?n binh d�n qu�n Shiite t?p trung trong khu v?c th�nh ph? Sadr City, v� hai chi?n binh c?a ch�ng ?� m?c �o kho�c ch?a ch?t n? nh?m m?c ti�u v�o l?c l??ng an ninh trong c�c cu?c t?n c�ng sau ?�.

K? t? n?m 2014, l?c l??ng Iraq ???c h? tr? b?i c�c cu?c kh�ng k�ch do li�n minh c?a M? d?n ??u ?� khi?n nh�m kh?ng b? IS l�i v�o t?nh Anbar. Iraq c?ng ?ang chu?n b? cho m?t cu?c t?n c�ng ?? l?y l?i th�nh ph? Mosul. C?ng trong h�m 11/5, m?t ph�t ng�n vi�n c?a n??c n�y cho bi?t IS ?� b? m?t 2/3 l�nh th? m� ch�ng chi?m ???c t? n?m 2014.

Tuy nhi�n, phi?n qu�n IS v?n c� th? t?n c�ng ngo�i l�nh th? m� ch�ng ki?m so�t.

NH?T DUY (Theo Reuters/RT)

Video tin t?c ???c xem nhi?u:

[mecloud]zPsdwkz8pq[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/3-v-nh-bom-m-mu-ti-baghdad-s-ngi-thit-mng-ln-n-88-a130854.html