6 d�n qu�n d�ng d�i cui ?�nh li�n ti?p nh�m thanh ni�n tr�n ph?


Thứ 4, 04/05/2016 | 02:57


(?SPL) - H�nh ?nh trong ?o?n clip th? hi?n nh�m d�n qu�n bao v�y, d�ng d�i cui d�i ?�nh li�n ti?p v�o 4 thanh ni�n v� kh�a ch?t tay m?t ng??i trong s? ?�.

(?SPL) - H�nh ?nh trong ?o?n clip th? hi?n nh�m d�n qu�n bao v�y, d�ng d�i cui d�i ?�nh li�n ti?p v�o 4 thanh ni�n v� kh�a ch?t tay m?t ng??i trong s? ?�.

[mecloud]TKiwc3kFG4[/mecloud]

B�o Tu?i tr? d?n l?i th??ng t� L� Phi H�ng - Ch? huy tr??ng Ban ch? huy qu�n s? th? x� D? An, B�nh D??ng cho bi?t ?� t?m ?�nh ch? 6 d�n qu�n t? v? c?a ph??ng An B�nh, th? x� D? An ?? l�m r� clip �d�n qu�n ?�nh ng??i vi ph?m giao th�ng� ???c ??ng t?i tr�n m?ng x� h?i ?? ti?p t?c ?i?u tra, l�m r� v? vi?c.

Trong ?o?n clip th? hi?n nh�m d�n qu�n m?c ??ng ph?c m�u xanh li�n t?c c?m d�i cui ?�nh v�o ng??i c�c thanh ni�n kh�ng m?c �o.

Theo x�c minh ban ??u, vi?c x?y ra v�o t?i 30/4 tr�n m?t tuy?n ???ng thu?c khu ph? B�nh ???ng 2, ph??ng An B�nh, th? x� D? An.

H�nh ?nh nh�m d�n qu�n d�ng d�i cui ?u?i ?�nh c�c thanh ni�n. ?nh c?t t? clip.

Li�n quan ??n v? vi?c n�y, Tri th?c tr?c tuy?n th�ng tin, clip c� th?i l??ng h?n 1 ph�t ghi l?i c?nh h?n lo?n v� ti?ng ?n �o. Trong ?�, h�nh ?nh th? hi?n nh�m d�n qu�n bao v�y, d�ng d�i cui d�i ?�nh li�n ti?p l�n nh�m thanh ni�n. M?t s? ng??i b? ch?y li?n b? nh�m ng??i m?c �o xanh truy ?u?i. H�nh ?nh clip c?ng th? hi?n thanh ni�n m?c �o tr?ng b? 2 d�n qu�n kh�a ch?t tay.

C?ng chia s? tr�n Tri th?c tr?c tuy?n th??ng t� H�ng cho bi?t, sau khi x?y ra s? vi?c, ??n v? ?� v�o cu?c l�m r� v� ra quy?t ??nh t?m ?�nh ch? 6 d�n qu�n. Nguy�n nh�n s? vi?c b??c ??u ???c x�c ??nh trong l�c x? l� nh�m 4 thanh ni�n ???c ph�t hi?n vi ph?m giao th�ng gi?a hai b�n x?y ra x� x�t v� nh�m thanh ni�n b? t? d�n qu�n d�ng d�i cui ?u?i ?�nh.

Ng?c Linh (T?ng th?p theo Tu?i tr?, Tri th?c tr?c tuy?n)

[mecloud]dSUU9SCfak[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/6-dn-qun-dng-di-cui-nh-lin-tip-nhm-thanh-nin-trn-ph-a129865.html