Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng đoàn hội Luật gia Việt Nam khoá III


Thứ 6, 12/03/2021 | 14:24


Cùng sự kiện

Đại hội thông qua "báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020".

Sáng 29/6, hội Luật gia Việt Nam đã tiến hành đại hội Đảng bộ lần IV nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua "báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020".

Sau phần trình bày, đánh giá về kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, cũng như xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, hội Luật gia Việt Nam đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, BCH Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam có 11 uỷ viên gồm: 1 Bí thư, 2 Phó Bí thư, 8 đảng ủy viên. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được những thành tích đáng kể.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp với Đảng đoàn, Thường trực lãnh đạo hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và hội nhập quốc tế.

Hội Luật Gia - Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng đoàn hội Luật gia Việt Nam khoá III

Ông Lê Minh Tâm trình bày báo cáo kiểm điểm.

Các nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ, các chi bộ, đơn vị đã được triển khai thực hiện một cách thống nhất, phạm vi hoạt động được mở rộng, chất lượng hiệu quả được nâng lên đáng kể trên các mặt công tác: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn giải quyết khiếu nại; cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thi hành pháp luật; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học…

Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện tốt, Đảng uỷ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan; phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng tình đoàn kết, nhất trí; xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, văn minh và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…

Về lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên cũng được Đảng uỷ đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chế độ sinh hoạt của Đảng uỷ, chi uỷ các chi bộ được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối.

Công tác bồi dưỡng, kết nạp và quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc và có chất lượng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phát triển được 28 đảng viên mới, tiếp nhận 18 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ và làm thủ tục chuyển đảng cho 21 đảng viên.

Hội Luật Gia - Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng đoàn hội Luật gia Việt Nam khoá III (Hình 2).

Quang cảnh đại hội. 

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được Ban chấp hành Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, đề ra phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và các cuộc tự kiểm tra theo sự chỉ đạo của cấp trên; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ xây dựng, thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra và các chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Kịp thời uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Về lãnh đạo công tác dân vận và đoàn thể quần chúng: Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện và có hiệu quả đối với các đoàn thể thuộc cơ quan Trung ương Hội, nhất là củng cố, phát triển tổ chức, tổ chức các phong thi đua yêu nước, đẩy mạnh các hoạt động văn - thể - mỹ và tham gia các hoạt động có tính xã hội và nhân văn sâu sắc.

Ngoài những ưu điểm, kết quả đạt được, BCH Đảng bộ cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Trong thời gian tới, những bất cập, hạn chế sẽ được khắc phục. Chiều 26/9, đại hội sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Công bố kết quả bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khoá IV; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng uỷ; công bố kết quả bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ khối; thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

Những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ mới:

1. Coi trọng công tác lãnh đạo tư tưởng và giáo dục chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên thông qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; sơ, tổng kết công tác chuyên môn và hoạt động của các đoàn thể để phát huy những ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, yếu kém, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

2. Triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự nghiệp phát triển của hội Luật gia Việt Nam; tiếp tục cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phối hợp với Thường trực Trung ương Hội thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ; chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả; duy trì thường xuyên phong trào thi đua, thực hiện thưởng phạt nghiêm minh.

4. Duy trì chế độ sinh hoạt của Đảng uỷ, chi ủy các chi bộ theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra và các chi bộ; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong Đảng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-cao-kiem-diem-cua-bch-dang-doan-hoi-luat-gia-viet-nam-khoa-iii-a329030.html