BHXH Việt Nam: Đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính


Thứ 6, 17/05/2019 | 02:00


Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 257.BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn số 1257.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn số 1257.

Theo đó, để đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1257/BHXH-PC.

Nội dung công văn này nêu, yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện quán triệt và tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của 2 Thủ tướng Chính phủ; xác định nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành BHXH là một trong những giải pháp quan trọng, cùng với nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC… của các bộ, ngành góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội.

BHXH Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế hoạch BHXH Việt Nam đã ban hành như Kế hoạch số 4773/KH-BHXH (ngày 16/11/2018), Quyết định số 110/QĐ-BHXH (ngày 18/1/2019), Kế hoạch số 466/KH-BHXH (ngày 18/2/2019), Kế hoạch số 900/KH-BHXH (ngày 25/3/2019).

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu… Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện đánh giá nội bộ về việc giải quyết TTHC theo các tiêu chí quy định tại Điều 30, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 3 cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (gửi về BHXH Việt Nam, qua Vụ Pháp chế, trước 15/5/2019).

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Chủ trì, phối hợp với nhà thầu, Vụ Pháp chế và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nâng cấp phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ” nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố; đồng thời đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành. Phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Trên cơ sở ứng dụng CNTT đạt được trong những năm qua, thực hiện xây dựng hệ sinh thái 4.0 Ngành BHXH phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ lên mức độ 4 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Sổ thẻ, Vụ Tài chính- Kế toán chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Trung tâm CNTT rà soát các TTHC thực hiện liên thông năm 2019; xác định các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện (nếu có) để kịp thời báo cáo theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm Truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động cải cách TTHC; tuyên truyền nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ngành theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp kết quả các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 320/TTg-KSTT và các nội dung cụ thể tại công văn này; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và BHXH tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; thực hiện việc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (nếu có), định kỳ hàng quý lồng ghép báo cáo tình hình kết quả thực hiện trong báo cáo về tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Thu Hà

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bhxh-viet-nam-day-manh-cai-cach-nang-cao-chat-luong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-a275485.html