Bộ GD&ĐT cho phép dạy trực tuyến 30% chương trình đào tạo đại học


Thứ 6, 09/04/2021 | 00:38


Theo thông tư về quy chế đào tạo trình độ đại học do bộ GD&ĐT ban hành, Bộ cho phép tổ chức dạy học trực tuyến 30% chương trình đào tạo đại học.

Thông tư về quy chế đào tạo trình độ đại học do bộ GD&ĐT ban hành, trong đó có việc Bộ cho phép tổ chức dạy học trực tuyến 30% chương trình đào tạo đại học, sẽ có hiệu lực từ ngày 3/5.

Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức dạy học trực tuyến 30% chương trình đào tạo đại học. Ảnh minh họa

Theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của bộ GD&ĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, các cơ sở đào tạo được tổ chức lớp học trực tuyến khi đáp ứng quy định hiện hành về ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; có các giải pháp bảo đảm chất lượng và minh chứng về chất lượng tổ chức lớp học trực tuyến không thấp hơn chất lượng lớp học trực tiếp.

Đối với đào tạo theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học, tối đa 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo được thực hiện bằng lớp học trực tuyến.

Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và các trường hợp bất khả kháng khác, người đứng đầu cơ sở giáo dục được quyền quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh không đến trường để học tập.

Thông tư cũng quy định việc đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp. Theo đó, mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu hai điểm thành phần. Các học phần có khối lượng nhỏ hơn 2 tín chỉ có thể chỉ có một điểm đánh giá. Điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10.

Hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần.

UBND cấp tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến; bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật tổ chức dạy học trực tuyến.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/bo-gddt-cho-phep-day-truc-tuyen-30-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-a361888.html