Bộ GD&ĐT lên tiếng về việc miễn thi tốt nghiệp


Thứ 7, 18/01/2014 | 14:19


Việc miễn thi tốt nghiệp THPT 20\% cho học sinh giảm được rất nhiều tốn kém cho xã hội. Số học sinh này được miễn thi sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ hàng năm cho từng trườn

V?ệc m?ễn th? tốt ngh?ệp THPT 20\% cho học s?nh g?ảm được rất nh?ều tốn kém cho xã hộ?. Số học s?nh này được m?ễn th? sẽ được đ?ều chỉnh theo tỷ lệ hàng năm cho từng trường ở mỗ? địa phương.

"H?ện chúng ta đã có bản dự thảo để xác định t?êu chí m?ễn th?, rất rõ ràng và có sự g?ám sát của nh?ều bên", ông Ma? Văn Tr?nh - Cục Khảo thí và K?ểm định chất lượng g?áo dục nó?.

Ông Ma? Văn Tr?nh - Cục Khảo thí và k?ểm định chất lượng g?áo dục (Bộ GD&ĐT) cho b?ết: “Đây là tỷ lệ tố? đa cho các Sở GD&ĐT xác định tỷ lệ m?ễn th? cho học s?nh. Tuy nh?ên căn cứ vào tình hình cụ thể dạy học tạ? các trường trong phạm v? quản lý của mình mà Sở GD&ĐT địa phương xác định tỷ lệ cho từng trường m?ễn sao tổng số học s?nh m?ễn th? của các trường không vượt quá tỷ lệ tố? đa mà Bộ cho phép".

Theo ông Tr?nh, chất lượng học s?nh của từng trường, từng vùng, nhất là m?ền nú?, thành phố và các trường chuyên thì càng có sự chênh lệch, vì vậy chúng ta phả? có t?êu chí cụ thể.

Tính trước đ?ều này, Bộ đã có bản dự thảo hướng dẫn xác định một số t?êu chí cơ bản để m?ễn th? tạ? các vùng m?ền. Trên cơ sở đó, địa phương xây dựng một hộ? đồng để t?êu chuẩn hóa cụ thể v?ệc m?ễn th? của địa phương.

V?ệc xét m?ễn th? tốt ngh?ệp sẽ được k?ểm tra chéo g?ữa các thành v?ên trong hộ? đồng th?.

Phương án m?ễn th? phả? được chủ tịch UBND tỉnh xác nhận sau đó phương án này được công kha? trên các phương t?ện thông t?n đạ? chúng, để cho xã  hộ?, phụ huynh học s?nh g?ám sát.

Ngoà? ra, Sở GD&ĐT địa phương còn xác định các t?êu chí để trên cơ sở đó, rồ? xác định tỷ lệ m?ễn th? cho từng trường trên địa phương mình. Đ?ều này, có sự tham g?a, đồng tình của các h?ệu trưởng các trường THPT và G?ám đốc các Trung tâm g?áo dục thường xuyên.

“Về phía nhà trường, h?ệu trưởng các trường thành lập hộ? đồng để có phương án m?ễn th? h?ệu quả mà Sở đã công bố đưa ra chỉ t?êu trước đó. Thành phần hộ? đồng trong từng nhà trường sẽ có Đảng ủy, ban g?ám h?ệu, công đoàn, đoàn thanh n?ên, phụ huynh và học s?nh... Như vậy, chúng ta thấy v?ệc này có sự g?ám sát chéo g?ữa các thành v?ên chức năng tham g?a của mình” – ông Tr?nh phân tích.

Theo ông Tr?nh, v?ệc dân chủ hóa hộ? đồng th? nhà trường sẽ g?ảm t?êu cực.

Tuy nh?ên, ở đây va? trò của nhà quản lý hết sức quan trọng. Và nó thể h?ện ở v?ệc chúng ta đưa ra một quy trình làm ra sao để công kha? m?nh bạch và có sự g?ám sát chéo của nh?ều bên. Trên cơ sở những t?êu chí căn bản xét m?ễn th? do Bộ đề xuất, thì Sở cụ thể hóa phương án m?ễn th? và gắn vớ? trách nh?ệm của mình trước sau đố? vớ? phụ huynh học s?nh.

Theo Cục Khảo thí và K?ểm định chất lượng g?áo dục, Bộ cũng hoàn toàn ch?a sẻ vớ? những băn khoăn này của các thầy cô g?áo, phụ huynh và của các em trong v?ệc xét 20\% số học s?nh m?ễn th?, và g?ao chỉ t?êu cho từng trường. Đ?ều này dễ xảy ra sự không trung thực, khách quan.

Trên cơ sở các t?êu chí đề ra thì Sở tự cụ thể các phương án của mình, và phương án này được đăng tả? rộng rã? trên các phương t?ện thông t?n đạ? chúng, đặc b?ệt trên trang web của các Sở và của trường để lấy ý k?ến, để được xã hộ?, phụ huynh g?ám sát. Các thành v?ên trong hộ? đồng của nhà trường cũng được công kha? để xã hộ? g?ám sát…

Vớ? những cách làm này không phả? dễ dàng để t?êu cực xảy ra ở địa phương trong v?ệc xét m?ễn th? 20\% số học s?nh và chỉ t?êu số học s?nh m?ễn th? ở từng trường, vì tính dân chủ hóa trong từng nhà trường được nâng lên rõ rệt. Tất nh?ên đ? đô? vớ? đó là va? trò thanh tra, k?ểm tra của cơ quan chức năng ngành g?áo dục sẽ gắt gao và thường xuyên.

“H?ện nay chúng ta đã có bản dự thảo để xác định t?êu chí m?ễn th?, rất rõ ràng và có sự g?ám sát của nh?ều bên. Đặc b?ệt có sự g?ám sát của học s?nh, phụ huynh học s?nh, g?áo v?ên vì vậy tô? hy vọng rằng chúng ta sẽ làm được v?ệc này một cách công kha?, trung thực và m?nh bạch…” – ông Tr?nh nhấn mạnh.

Theo Infonet

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-gddt-len-tieng-ve-viec-mien-thi-tot-nghiep-a18592.html