Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất chuyển quản lý giá sữa sang Bộ Công thương


Thứ 5, 31/03/2016 | 02:32


(ĐSPL) - Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sang Bộ Công thương.

(ĐSPL) - Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sang Bộ Công thương. 

Bộ Tài chính vừa công khai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 177/2013/NĐ-CP (NĐ 177) của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Giá.

Một trong những nội dung quan trọng tại dự thảo Nghị định là chuyển thẩm quyền hướng dẫn, tổ chức thực hiện một số mặt hàng bình ổn giá từ Bộ Tài chính sang các bộ chuyên ngành.

Trong đó, trên cơ sở đề xuất trước đó của Bộ Tài chính về sự cần thiết chuyển giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sang Bộ Công Thương, dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng Bộ Y tế hướng dẫn danh mục mặt hàng bình ổn giá đối với giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Y tế đồng gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính giám sát.

Đồng thời trên cơ sở bổ sung quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp bình ổn giá của Bộ Công Thương, dự thảo Nghị định sửa đổi thẩm quyền của Bộ Tài chính áp dụng biện pháp đăng ký giá đối với các mặt hàng bình ổn giá (BOG) trừ mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền Bộ Công Thương.

Cụ thể theo Bộ Tài chính, dự thảo nghị định đã sửa đổi thẩm quyền hướng dẫn chi tiết mặt hàng BOG theo hướng viết rõ nghĩa hơn, nhưng không làm thay đổi nội dung mà các bộ ngành hướng dẫn chi tiết mặt hàng BOG.

Riêng thẩm quyền và trách nhiệm cụ thể trong việc quyết định áp dụng và thực hiện BOG đã được quy định tại Điều 7 của NĐ 177, dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung thêm Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng phân đạm urê, phân NPK và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện.

Một số chuyên gia cho biết việc chuyển quản lý giá sữa sang Bộ Công thương là hợp lý. (Ảnh minh họa).

Lý do đây cũng là những mặt hàng có đặc tính kỹ thuật phức tạp cần bộ chuyên ngành hướng dẫn, đồng thời theo quy định tại Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý phân bón đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón vô cơ.

Cùng với đó, trên cơ sở đề xuất trước đó của Bộ Tài chính về sự cần thiết chuyển giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi sang Bộ Công thương, dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng Bộ Y tế hướng dẫn danh mục mặt hàng BOG đối với giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Bộ Y tế đồng gửi Bộ Công thương và Bộ Tài chính giám sát.

Dự thảo nghị định cũng sửa đổi điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 6 NĐ 177, chuyển từ Bộ Tài chính sang Bộ Công Thương tiếp nhận và rà soát biểu mẫu đăng ký giá và hướng dẫn đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đề xuất của Bộ Tài chính nêu trên.

Song song với các sửa đổi trên, dự thảo nghị định sửa đổi cũng bổ sung thêm các biện pháp BOG thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương và Bộ Y tế để tăng thêm các công cụ điều tiết giá đối với mặt hàng BOG do các bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn.

Cụ thể, tách quy định về thẩm quyền áp dụng các biện pháp BOG của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành 2 khoản riêng, bao gồm điều hòa cung cầu hàng hóa; kiểm soát hàng tồn kho; đăng ký giá, kiểm tra yếu tố hình thành giá và định giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Bổ sung thêm biện pháp định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu, khung giá thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế quy định tại khoản 4 Điều 7.

Đồng thời trên cơ sở bổ sung quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp BOG của Bộ Công Thương, dự thảo nghị định sửa đổi thẩm quyền của Bộ Tài chính áp dụng biện pháp đăng ký giá đối với các mặt hàng BOG trừ mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc thẩm quyền Bộ Công Thương.

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết, mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi đã được Chính phủ đưa vào thực hiện BOG. Đây cũng là mặt hàng duy nhất từ khi Luật Giá và NĐ 177 có hiệu lực thi hành đã được Chính phủ chỉ đạo thực hiện chủ trương và các biện pháp BOG.

Việc triển khai thực hiện BOG sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thời gian qua đã đạt được kết quả tốt, giúp ổn định mặt bằng giá sữa trên thị trường, giảm gánh nặng chi phí bất hợp lý cho người tiêu dùng do giá sữa tăng quá cao bất hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình xã hội.

Tuy nhiên, việc triển khai và phối hợp giữa các cấp ban ngành từ trung ương, tới địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn. Mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm nhiều thương hiệu, chủng loại khác nhau và khi bắt đầu thực hiện biện pháp BOG, danh mục này do Bộ Y tế quản lý nhưng chưa được ban hành. Còn Bộ Công Thương quản lý cơ quan tham tán thương mại ở nước ngoài, qua đó có thể nắm được tình hình giá sữa nhập khẩu của các thị trường, diễn biến giá, nguồn cung thị trường thế giới và đồng thời có hệ thống cơ quan quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh.

Do đó, khi Bộ Tài chính chủ trì thực hiện bình ổn giá sữa nêu trên phụ thuộc nhiều vào công tác phối hợp của các bộ chuyên ngành. Tại địa phương, Sở Tài chính được UBND tỉnh giao chủ trì triển khai, hướng dẫn công tác BOG sữa lúc đầu cũng gặp nhiều vướng mắc do chưa có Danh mục mặt hàng sữa do Bộ Y tế quản lý, việc kiểm tra, giám sát các tổ chức, cơ sở kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh rất khó khăn và phải dựa vào cơ quan quản lý thị trường.

Trên cơ sở thực tiễn điều hành, quản lý giá sữa trong thời gian vừa qua cho thấy, vai trò của Bộ Công Thương rất quan trọng, từ khâu nhập khẩu đến khâu lưu thông sữa trên thị trường do hơn 70\% nguồn cung sữa bột trong nước là nguồn sữa nhập khẩu.

Theo đó, ngày 10/9/2015, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sang Bộ Công thương và đã được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý về chủ trương, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung NĐ 177 để khắc phục những bất cập nảy sinh và phù hợp với những quy định mới sau khi Luật Phí, lệ phí được Quốc hội thông qua.

Một số chuyên gia cho biết việc chuyển quản lý giá sữa sang Bộ Công thương là hợp lý. Bởi Bộ Công thương có vai trò quan trọng từ khâu nhập khẩu đến khâu lưu thông sữa trên thị trường, với hơn 70\% nguồn cung sữa bột trong nước là nguồn sữa nhập khẩu.

TUYẾT MAI (Tổng hợp)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/bo-tai-chinh-tiep-tuc-de-xuat-chuyen-quan-ly-gia-sua-sang-bo-cong-thuong-a125180.html