B?t ch?p l?nh ng?ng b?n, kh�ng k�ch t?i Syria l�m 28 ng??i thi?t m?ng


Thứ 6, 06/05/2016 | 03:15


(?SPL) � H�m 5/5, c�c cu?c kh�ng k�ch v�o m?t tr?i t? n?n ? Syria khi?n �t nh?t 28 ng??i g?n bi�n gi?i Th? Nh? K?, m?t nh�m gi�m s�t cho bi?t.

(?SPL) � H�m 5/5, c�c cu?c kh�ng k�ch v�o m?t tr?i t? n?n ? Syria khi?n �t nh?t 28 ng??i g?n bi�n gi?i Th? Nh? K?, m?t nh�m gi�m s�t cho bi?t. Chi?n s? ?� n? ra t?i nhi?u n?i ? mi?n B?c Syria b?t ch?p m?t th?a thu?n ng?ng chi?n t?i th�nh ph? Aleppo.

[mecloud]dOwmmSwFWe[/mecloud]

T? ch?c gi�m s�t Nh�n quy?n (SPHR) cho bi?t, nh?ng ng??i thi?t m?ng do c�c cu?c kh�ng k�ch bao g?m c? ph? n? v� tr? em. V? t?n c�ng ?� nh?m v�o tr?i d�nh cho ng??i t? n?n g?n th? tr?n Sarmada, c� kh? n?ng s? ng??i thi?t m?ng s? t?ng l�n.

?o?n phim ???c chia s? tr�n truy?n th�ng x� h?i cho th?y nh�n vi�n c?u h? ??a r�t ra kh?i nh?ng ?�m ch�y c�c khung l?u c�n ?ang ch�y d? tr?n l?n v?i b�n.

"?� x?y ra hai cu?c kh�ng k�ch t?n c�ng v� tr?i nh?ng ng??i t? n?n ???c d�ng t?m th?i cho nh?ng ng??i t? mi?n Nam th�nh ph? Aleppo v� Palmyra", �ng Abu Ibrahim al-Sarmadi, m?t nh� ho?t ??ng g?n th? tr?n Atmeh cho bi?t.

Th�nh vi�n phe ??i l?p Nidal Abdul Qader s?ng c�ch l�n tr?i kho?ng 1 km, cho bi?t kho?ng 50 l?u v� 1 tr??ng h?c ?� b? thi�u r?i. Gi�m ??c c? quan c?u tr? c?a Li�n Hi?p Qu?c (LHQ), Stephen O�Brien l�n �n v? t?n c�ng �kinh ho�ng v� gh� t?m�, ??ng th?i k�u g?i nhanh ch�ng m? cu?c ?i?u tra.

"N?u cu?c t?n c�ng gh� t?m ph�t hi?n ???c th?y m?c ?�ch l� c? t�nh nh?m v�o m?c ti�u d�n s?, th� n� c� th? tr? th�nh t?i �c chi?n tranh. T�i k�u g?i m?t cu?c ?i?u tra ngay l?p t?c, c�ng b?ng v� ??c l?p v? v? vi?c n�y�, �ng O'Brien cho bi?t trong m?t tuy�n b?.

M?t c?u b� chuy?n ?? ??c t?i m?t khu v?c b? t?n c�ng b?i bom th�ng t?i qu?n al-Fardous thu?c th�nh ph? Aleppo, Syria h�m 2/4/2015. - ?nh: Reuters.

Nh� Tr?ng cho bi?t c�c n?n nh�n l� d�n th??ng ?� r?i b? nh� c?a c?a h? ?? tho�t kh?i b?o l?c.

Th? tr?n Sarmada n?m c�ch ph�a T�y th�nh ph? Aleppo kho?ng 30 km. N?i ?�y v?a ??t th?a thu?n ch?m d?t chi?n s? t?m th?i do M? v� Nga l�m trung gian, ??ng th?i gi�p h�ng vi?n tr? ???c v?n chuy?n ??n m?t s? khu v?c trong v� xung quanh th�nh ph? h�m 5/5.

Tuy nhi�n, trong m?t tuy�n b? g?i T?ng th?ng Nga Vladimir Putin, T?ng th?ng Syria Bashar al-Assad cho bi?t, qu�n ??i c?a �ng al-Assad s? l�m t?t c? ?? ??t ???c chi?n th?ng cu?i c�ng ? Aleppo, v� �?�nh b?i� phi?n qu�n n?i d?y ? Aleppo, h�ng th�ng t?n ??a ph??ng ??a tin.

"Ch�ng t�i k�u g?i Nga kh?n tr??ng gi?i quy?t tuy�n b? ho�n to�n kh�ng th? ch?p nh?n ???c n�y. ?�y r� r�ng l� m?t n? l?c c?a Assad nh?m th�c ??y ch??ng tr�nh ngh? s? c?a m�nh"", ph�t ng�n vi�n B? Ngo?i giao M? Mark Toner cho hay trong m?t cu?c h?p.

Nga ch?n m?t tuy�n b? c?a H?i ??ng B?o an LHQ do n??c Anh so?n th?o, trong ?� l�n �n vi?c gia t?ng b?o l?c ? Aleppo v� c�c cu?c t?n c�ng nh?m v�o d�n th??ng.

Theo Reuters

Video tin t?c ???c xem nhi?u:

[mecloud]wfLBmM5bpy[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/bt-chp-lnh-ngng-bn-khng-kch-ti-syria-lm-28-ngi-thit-mng-a130144.html