`
Y tế sức khỏe - Giải quyết hiệu quả, nhanh chóng liên quan đến thủ tục hành chính về BHXH, BHYT

Giải quyết hiệu quả, nhanh chóng liên quan đến thủ tục hành chính về BHXH, BHYT

Với nhiều người dân khi đến cơ quan BHXH làm thủ tục liên quan đến chế độ chính sách, BHXH, BHYT, họ đều hài lòng với phong cách phục vụ của cán bộ BHXH....

Trong Cần biết