Cắt giảm thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh


Thứ 2, 27/03/2017 | 05:01


Cùng sự kiện

Đó là nhận định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về những bước đi đầu tiên trong quá trình chuyển đổi từ mô hình quản lý nhà nước toàn diện sang nhà nước kiến tạo...

Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về những bước đi đầu tiên trong quá trình chuyển đổi từ mô hình quản lý nhà nước toàn diện sang mô hình nhà nước kiến tạo phát triển.

Tại Hội nghị cải cách hành chính diễn ra vào tháng 7 năm ngoái, người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển.

Nghị quyết 100/NQ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ về “Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021”, trong đó xác định, “xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ…với nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển” – một thông điệp mới đang được dư luận hết sức quan tâm, đồng tình, ủng hộ.

Nhân dịp Chính phủ ban hành Nghị quyết 100/NQ-CP nêu trên, Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển.

PV: Cần hiểu về nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển” như thế nào cho phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 100/NQ-CP?

Ông Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: một trong những thuật ngữ đang được Thủ tướng Chính phủ nhắc nhiều lần trong thời gian gần đây là “Chính phủ kiến tạo phát triển” và xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển cũng đã được Thủ tướng đưa ra tại Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Mục đích là giúp Nhà nước (Chính phủ) thay đổi chức năng của mình trong quan hệ với thị trường, từ vị thế điều hành trực tiếp, bằng mệnh lệnh hành chính đối với các hoạt động kinh tế sang vị thế kiến tạo một môi trường phù hợp để nuôi dưỡng thị trường phát huy được hết sức mạnh của mình. Tức là hoạt động điều hành, Nhà nước (Chính phủ) kiến tạo là để phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp, đó là một bước chuyển quan trọng trong cách nghĩ của Chính phủ và của chúng ta.

Những năm qua Chính phủ đã tập trung điều hành, chỉ đạo quyết liệt việc cắt giảm thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công để nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước, đã thể hiện những bước đi đầu tiên quá trình chuyển chuyển đổi từ mô hình nhà nước quản lý toàn diện sang mô hình nhà nước kiến tạo phát triển. 

Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

PV: Nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển” trong xây dựng tổ chức bộ máy cần hiểu cụ thể như thế nào trong điều kiện cụ thể tại địa phương?

Ông Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Chính phủ kiến tạo phát triển là Chính phủ tạo mọi điều kiện cho sự phát triển và thúc đẩy sự phát triển. Hiểu theo điều kiện cụ thể của từng địa phương là xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, quyết liệt hành động, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật...; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Để thực hiện điều này, tỉnh Thừa Thiên Huế phải tập trung:

- Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức;

- Tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao. Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử. Theo đó, đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển dịch vụ công trực tuyến và có giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng; bảo đảm hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

- Đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp công tác; thường xuyên nắm bắt thông tin, chủ động, kịp thời đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, phối hợp xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh và những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm.

PV: Với cách hiểu trên về nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển”, đánh giá nhìn lại thực tiễn xây dựng tổ chức bộ máy của địa phương trong thời gian qua, đồng chí đánh giá như thế nào về những mặt còn tồn tại, hạn chế?

Ông Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Thẳng thắn nhìn nhận, trong thời gian qua tổ chức bộ máy của địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là một số chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chưa thật sự được phát huy. Vẫn còn tồn tại nhiều Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn cần phải tinh giảm. Tỉnh cũng cần quan tâm đến sự phân cấp nhiều lĩnh vực trong quản lý nhà nước nhằm sát đáng với thực tiễn từng đơn vị, địa phương từng bước tạo sự công bằng và phát triển cân đối giữa các vùng, miền. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành đã được đẩy mạnh, tuy nhiên chưa hoàn thành việc xây dựng Chính quyền điện tử để phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, hoàn thành Chính phủ điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính là chương trình trọng điểm hàng năm, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Sau khi sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiệu quả, tránh được sự chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, tuân thủ pháp quyền, công khai, minh bạch phù hợp với điều kiện của địa phương, giảm các Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn liên ngành. Phân cấp các lĩnh vực quản lý nhà nước đúng tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ nhằm giải quyết nhanh công việc, huy động sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực xã hội phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội.

Ngoài ra, xây dựng tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế phải được chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý nhà nước phải là những người đảm bảo trình độ chuyên môn, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Áp dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số để tự động hóa hầu hết các quy trình, thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, đề cao đạo đức công vụ trong thực thi.

PV: Thời gian tới, căn cứ vào những nội dung trong Nghị quyết 100/NQ-CP, địa phương có xây dựng một Chương trình hành động riêng để xây dựng tổ chức bộ máy theo nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển”? Nếu có, đơn vị nào sẽ được giao nhiệm vụ chủ trì và dự kiến khi nào sẽ được ban hành?

Ông Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huê: Có thể thấy rằng, xây dựng tổ chức bộ máy theo nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển” là cơ sở thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện đời sống của người dân. Xét đến cùng mọi hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước ở địa phương phải mang đến lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.  

Do mỗi địa phương có những đặc thù về kinh tế, xã hội, điều kiện địa lý, an sinh xã hội, vì vậy để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 100/NQ-CP, tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải xây dựng Chương trình hành động để triền khai Nghị quyết này và sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm (trong đó có nội dung xây dựng tổ chức bộ máy theo nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển”)

Việc xây dựng Chương trình hành động, cần phải có sự nghiên cứu, khảo sát trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện trong thời gian sớm nhất và sẽ ban hành trong Quý I/2017.

PV: Trân trọng cám ơn Chủ tịch./.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-de-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-a184703.html