C�ch ch?n mua k�nh r�m chu?n, tr�nh h�ng nh�i


Thứ 6, 13/05/2016 | 00:45


(?SPL) - K�nh r�m l� v?t d?ng kh�ng th? thi?u c?a nhi?u ng??i khi h� ??n. D??i ?�y xin "m�ch" b?n c�ch ch?n nh?ng chi?c k�nh c� t�c d?ng b?o v? m?t t?t nh?t.

(?SPL) - K�nh r�m l� v?t d?ng kh�ng th? thi?u c?a nhi?u ng??i khi h� ??n. D??i ?�y xin�"m�ch" b?n c�ch ch?n nh?ng chi?c k�nh c� t�c d?ng b?o v? m?t t?t nh?t.

T�c h?i kh�n l??ng c?a k�nh r�m r? ti?n

???c b�y b�n c�ng khai tr�n th? tr??ng v� g?n nh? kh�ng ???c th�ng qua b?t c? ki?m ??nh n�o v? ch?t l??ng, c�c lo?i k�nh r�m �r?, ??p, h?i m?t� d? d�ng ???c ng??i ti�u d�ng t�m mua m� kh�ng hay bi?t v? t�c h?i c?a ch�ng. Nh?ng chi?c k�nh n�y th??ng ???c l�m b?ng v?t li?u k�m ch?t l??ng, d??i �nh n?ng m?t tr?i, m? h�i ph?n vi?n m?t t?i v? tr� ?eo k�nh s? khi?n c�c l?p h�a ch?t ph? tr�n b? m?t k�nh �ho?t ??ng�. Do t�c ??ng c?a b?i b?n, ch�ng g�y ra nhi?u t�c h?i cho m?t c?a nh?ng ng??i c� c? ??a y?u nh? ?au m?t, r�t m?t, d? ?ng, m?n ng?a�

??ng th?i, h?u h?t nh?ng chi?c k�nh k�m ch?t l??ng n�y kh�ng c� t�c d?ng tr�nh �nh n?ng m?t tr?i v� c?n tia UV. Ch�ng khi?n ng??i s? d?ng d? b? l�a, ch�i, ch�ng m?t, nh?c ??u; n?ng h?n c� th? g?p c�c b?nh nh? b?ng v�ng m?c, vi�m gi�c m?c� th?m ch� b? m�.

K�nh r�m t?t l� lo?i k�nh ph?i l?c ???c 99\% tia c?c t�m, c? UVA v� UVB. (?nh minh h?a).

C�ch ch?n mua k�nh ch�nh h�ng

?? gi�p ng??i ti�u d�ng c� th? t�m mua cho m�nh m?t c?p m?t k�nh h�ng ch�nh h�ng t? c�c th??ng hi?u qu?c t?, nh?ng c�ng ty ??c quy?n ph�n ph?i c�c nh�n hi?u m?t k�nh qu?c t? ?� �p d?ng h? th?ng Barcode v� tem ch?ng h�ng gi? do B? C�ng An c?p v?i c�c ??c ?i?m sau:

Th? nh?t: Tr�n m?i chi?c m?t k�nh h�ng ch�nh h�ng ??u ???c d�n m?t tem Barcode tr�n c�ng k�nh, m� s? k�nh tr�n Barcode ph?i tr�ng kh?p v?i m� s? tr�n c�ng k�nh. Ph�a tr�n c?a Barcode l� t�n c?a ??i l� b�n s?n ph?m m?t k�nh ch�nh h�ng.

Th? hai: Tem ch?ng h�ng gi? do B? C�ng An c?p ???c d�n l�n ph�a b�n ph?i c?a Barcode v� ph�a tr�n tem c� in nh�n hi?u c?a m?t k�nh. M?t sau c?a tem v� Barcode l� gi� b�n l? quy ??nh v� ???c ni�m y?t tr�n to�n qu?c.

Th? ba: M?i chi?c m?t k�nh h�ng ch�nh h�ng ??u ???c g?i k�m v?i m?t th? b?o ??m h�ng ch�nh h�ng. M?t tr??c c?a th? l� logo v� t�n c?a c�ng ty ph�n ph?i ??c quy?n c�c nh�n hi?u m?t k�nh qu?c t?. M?t sau c?a th? l� Barcode v?i m� s? k�nh tr�ng kh?p v?i m� s? tr�n c�ng c?a chi?c k�nh.

C�c ti�u chu?n v�ng cho k�nh r�m

Tr�n k�nh r�m th??ng c� d�n m?t nh�n nh? ghi ch? ANSI Z 30.3. (ANSI l� ch? vi?t t?t c?a Vi?n ti�u chu?n M? - American National Standards Institute). Khi tr�n k�nh c� nh�n ANSI Z 30.3 General Purpose c� ngh?a l� k�nh ??t ti�u chu?n l?c ???c 60\% tia UVA v� 95\% UVB. K�nh c� nh�n Special Purposes l?c ???c 96\% UVA v� 99\% UVB. Nh?ng k�nh c� ?? Cosmetic Use th� kh�ng theo ti�u chu?n n�o.

H?i Chuy�n gia K�nh m?t M?: k�nh r�m t?t l� lo?i k�nh ph?i l?c ???c 99\% tia c?c t�m, c? UVA v� UVB. C?ng c� nh?ng k�nh �h?o h?ng� l?c ???c h?t 100\% UVA v� UVB. Tr�n th?c t?, c�c h�ng s?n xu?t k�nh r�m n?i ti?ng c?a M? ??u ??t c�c ti�u chu?n tr�n, nh?ng h? th??ng kh�ng d�n nh�n ti�u chu?n c?a ANSI hay AOA, v� v?a b?t ti?n l?i ph?i m?t ti?n l? ph�.

Ngo�i kh? n?ng l?c tia c?c t�m, k�nh ph?i cho ta c?nh v?t trung th?c, kh�ng b? v?o v?. Khi th? k�nh, c� th? c?m k�nh ?? nh�n m?t ???ng th?ng n?m ngang ? xa. ??a m?t k�nh qua l?i theo ???ng ?�, n?u ???ng th?ng b? cong ?i l� k�nh kh�ng t?t.

M?t k�nh l�m b?ng g�?

Ng�y x?a, tr�ng k�nh r�m ch? ??n gi?n ???c l�m b?ng th?y tinh. Nh?ng ng�y nay, ?a s? tr�ng t?t, b?n h?n th� ??u ???c l�m b?ng plastic v� n� c� t�c d?ng l?c tia c?c t�m. Lo?i plastic ??c bi?t n�y ???c g?i l� polycarbonate, c� kh? n?ng ch?u ???c ?? va ch?m m?nh.

C� m?t lo?i k�nh ??c bi?t t�n l� high index (r� h?n l� high index of refraction, ngh?a l� ch? s? kh�c x? cao) c� kh? n?ng ch?ng ???c l??ng c?c t�m l?n v� ?? d�y c?a k�nh c?ng m?ng h?n.

Ngo�i ra, tr�n th? tr??ng c�n c� lo?i tr�ng k�nh g??ng c� kh? n?ng ph?n quang. Lo?i n�y c� kh? n?ng ch?n �nh s�ng t?t nh?ng t�c d?ng ch?ng tia UV kh�ng cao.

Ngo�i c�c ki?u d�ng b?t m?t, h?p th?i trang, b?n c?ng c?n l?u � ch?n k�nh ph� h?p v?i t? l? khu�n m?t. (?nh minh h?a).

N�n ch?n k�nh c� m�u g�?

- C�c m�u k�nh th�ng th??ng nh? x�m, n�u v� xanh ve �t g�y x�o tr?n m�u s?c c?nh v?t nh?t n�n d� b?n ?eo l�u, kh? n?ng nh?n bi?t m�u s?c c?a m?t v?n ???c an to�n.

- K�nh m�u v�ng, cam l?c ???c c? nh?ng tia lam, tia t�m nh?ng l?i l�m m�u s?c c?nh v?t b? x�o tr?n. C�c lo?i k�nh n�y n?u kh�ng ???c l?a ch?n v� ki?m tra c?n th?n c� th? l�m m?t s? b?n v?n ti?m t�ng b?nh v? m?t b? ch�ng m?t, th?m ch� m?t kh? n?ng x�c ??nh m�u trong m?t th?i gian ng?n.

- K�nh xanh ho?c h? ph�ch c� th? gi�p b?n nh�n v?t ? xa d? d�ng h?n, ngay c? d??i �nh s�ng m? nh?ng tr�ng nh?a m�u xanh c� th? g�y kh� ph�n bi?t m�u s?c, ??c bi?t l� m�u s?c ?�n giao th�ng. Quan tr?ng nh?t l� kh�ng ph?i k�nh c� tr�ng xanh n�o c?ng b?o v? b?n kh?i tia c?c t�m ???c ?�u nh�!

Ngo�i ra, ch�ng ta c�n c� nh?ng lo?i k�nh ??i m�u t? ??ng, ??m m�u l�n khi ra ngo�i n?ng (g?i l� photochromic) c?ng l?c ???c tia c?c t�m v� c� ch?t l?c UV ???c tr�ng b�n ngo�i l?p k�nh. Tuy nhi�n, khi l?a ch?n lo?i k�nh n�y, b?n c?n ch� � ki?m tra nh�n hi?u r?t c?n th?n ?? tr�nh g?p ph?i h�ng nh�i, ch?t tr�ng b�n ngo�i b?ng h�a ch?t kh�ng t?t g�y h?i cho m?t.

Kh? n?ng ch?ng l�a

Khi thay m?t k�nh c?n, b?n v?n th??ng ???c h?i c� mu?n ch?n m?t ch?ng l�a hay kh�ng. Trong k�nh r�m c?ng c� t�nh n?ng t??ng t? nh? v?y. Tuy nhi�n, kh�ng ph?i chi?c k�nh r�m n�o c?ng ??m b?o t�ch h?p s?n kh? n?ng ch?ng l�a.

M?t k�nh ch?ng l�a l� nh?ng m?t k�nh ph�n c?c. N� l�m gi?m ch�i, l�a b?ng c�ch l?c ra �nh s�ng ph?n chi?u kh?i v?t th?. Ngo�i ra, m?t ch?ng l�a c�n l�m gi?m s? m?i m?t.

T? l? khu�n m?t

Ngo�i c�c ki?u d�ng b?t m?t, h?p th?i trang, b?n c?ng c?n l?u � ch?n k�nh ph� h?p v?i t? l? khu�n m?t. Th??ng th� d�ng k�nh ng??c l?i v?i d�ng m?t s? gi�p tr? n�n c�n ??i h?n. V� d?, n?u s? h?u khu�n m?t tr�n th� b?n n�n ch?n k�nh g?ng vu�ng, ch? nh?t hay ?a gi�c.

Nh?ng chi?c k�nh c� ???ng cong, d�ng tr�n nh? k�nh chu?n chu?n s? l�m m?m m?i h?n khu�n m?t vu�ng, g�c c?nh.

N?u l� m?t d�i b?n c?n c�n ??i b?ng chi?c k�nh h?i d�i m?t ch�t. K�nh c� m?t v� g?ng to b?n s? gi�p che ?i khuy?t ?i?m c?a khu�n m?t.

Ng?c Anh (T?ng h?p)

Ngu?n: Ng??i ??a tin

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/cch-chn-mua-knh-rm-chun-trnh-hng-nhi-a130993.html