Chính thức thông qua Luật Đất đai sửa đổi


Thứ 6, 29/11/2013 | 08:48


(ĐSPL) - Sáng nay (29/11), với 89,96\% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), gồm 14 chương, 212 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

(ĐSPL) - Sáng nay (29/11), vớ? 89,96\% đạ? b?ểu tán thành, Quốc hộ? đã thông qua Luật Đất đa? (sửa đổ?), gồm 14 chương, 212 đ?ều, có h?ệu lực th? hành từ ngày 1/7/2014.

Đ?ểm mớ? của Luật Đất đa? lần này là các quan hệ đất đa? theo cơ chế thị trường đã được tăng cường, đó là: hạn chế các trường hợp được Nhà nước g?ao đất, chuyển cơ bản sang áp dụng hình thức thuê đất; thực h?ện định g?á đất theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước nhằm t?ến tớ? xóa bỏ bao cấp trong quản lý, sử dụng đất đa? khắc phục tình trạng "x?n - cho" trong sử dụng đất.


Đạ? b?ểu Quốc hộ? chính thức thông qua Luật Đất đa? (sửa đổ?).

Trong đó, Luật đã thể h?ện rõ hơn va? trò đạ? d?ện của Quốc hộ?, hộ? đồng nhân dân và các cơ quan khác trong cơ chế Nhà nước là đạ? d?ện chủ sở hữu đất đa?.

Luật Đất đa? (sửa đổ?) đã quy định rõ thẩm quyền cho phép thu hồ? đất nêu tạ? Đ?ều 62 (thu hồ? đất phục vụ phát tr?ển k?nh tế-xã hộ?, mục đích quốc g?a, cộng đồng) để tránh tùy t?ện trong thu hồ? đất.

Đáng chú ý là luật mớ? cũng đã hoàn th?ện các quy định nhằm tăng cường sự tham g?a của ngườ? dân trong quá trình lập, tổ chức thực h?ện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án bồ? thường, hỗ trợ và tá? định cư nhằm công kha?, m?nh bạch trong quản lý, sử dụng đất, góp phần phòng, chống t?êu cực, tham nhũng, lãng phí và làm g?ảm các kh?ếu k?ện trong lĩnh vực đất đa?; đồng thờ? góp phần nâng cao h?ệu lực, h?ệu quả quản lý nhà nước về đất đa?.

Mờ? xem toàn văn Luật Đất đa? (sửa đổ?)

K?m L?nh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chinh-thuc-thong-qua-luat-dat-dai-sua-doi-a11021.html