Cho vay ngo?i t? m? l?i: Doanh nghi?p "th? ph�o nh? nh�m"


Thứ 3, 31/05/2016 | 03:21


(?SPL) - C�c doanh nghi?p c� ngu?n ngo?i t? t�i t?o c� th? ???c vay ngo?i t? tr? l?i t? 1/6. ?�y l� quy ??nh m?i ???c Ng�n h�ng Nh� n??c ban h�nh.

(?SPL) - C�c doanh nghi?p c� ngu?n ngo?i t? t�i t?o c� th? ???c vay ngo?i t? tr? l?i t? 1/6. ?�y l� quy ??nh m?i ???c Ng�n h�ng Nh� n??c ban h�nh, thay cho quy ??nh c? doanh nghi?p ch? ???c ph�p vay ??ng Vi?t Nam.

Doanh nghi?p ???c "c?i tr�i"

NHNN v?a ban h�nh Th�ng t? s? 07/2016/TT-NHNN ng�y 27/5/2016 s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Th�ng t? s? 24/2015/TT-NHNN ng�y 08/12/2015 c?a Th?ng ??c NHNN quy ??nh cho vay b?ng ngo?i t? c?a t? ch?c t�n d?ng, chi nh�nh ng�n h�ng n??c ngo�i (TCTD) ??i v?i kh�ch h�ng vay l� ng??i c? tr�.

Theo ?�, m?t nh�m ??i t??ng l� c�c doanh nghi?p xu?t kh?u s? ???c tr? l?i vay v?n b?ng ngo?i t?, sau khi c? ch? ?� kh�p l?i t? ng�y 1/4 v?a qua.

C? th?, Th�ng t? 07 cho ph�p t? ch?c t�n d?ng, chi nh�nh ng�n h�ng n??c ngo�i ???c ph�p ho?t ??ng ngo?i h?i xem x�t quy?t ??nh cho kh�ch h�ng l� ng??i c? tr� vay v?n ng?n h?n b?ng ngo?i t? ?? ?�p ?ng c�c nhu c?u v?n ? trong n??c nh?m th?c hi?n ph??ng �n s?n xu?t, kinh doanh h�ng h�a xu?t kh?u qua c?a kh?u bi�n gi?i Vi?t Nam m� kh�ch h�ng vay c� ?? ngo?i t? t? ngu?n thu xu?t kh?u ?? tr? n? vay.

?i?u ki?n ?i k�m, khi ???c t? ch?c t�n d?ng, chi nh�nh ng�n h�ng n??c ngo�i gi?i ng�n v?n vay, kh�ch h�ng vay ph?i b�n s? ngo?i t? vay ?� cho t? ch?c t�n d?ng, chi nh�nh ng�n h�ng n??c ngo�i cho vay theo h�nh th?c giao d?ch h?i ?o�i giao ngay (spot), tr? tr??ng h?p nhu c?u vay v?n c?a kh�ch h�ng ?? th?c hi?n giao d?ch thanh to�n m� ph�p lu?t quy ??nh ??ng ti?n giao d?ch ph?i b?ng ngo?i t?.

Quy ??nh n�y th?c hi?n ??n h?t ng�y 31/12/2016

Theo NHNN, vi?c m? l?i c? ch? tr�n nh?m t?o ?i?u ki?n h? tr? c�c doanh nghi?p trong b?i c?nh ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh v� t�nh h�nh kinh t? - x� h?i c�n kh� kh?n.

Tr??c ?�, theo Th�ng t? 24, c�c doanh nghi?p xu?t kh?u b?t ??u kh�ng ???c vay v?n b?ng ngo?i t? t? ng�y 31/3/2016. Quy ??nh n�y b? cho l� b?t c?p, l�m gi?m s?c c?nh tranh c?a doanh nghi?p v� kh�ng nh?n ???c s? ?ng h? c?a th? tr??ng. B?ng ch?ng l� sau khi b? c?m, ng�n h�ng c� nhi?u lo?i s?n ph?m �l�ch lu?t� nh?: Cho vay VND c� ??m b?o b?ng ngo?i t?, cho vay VND theo l�i su?t USD, cho vay VND t�nh theo l�i su?t EUR...

T�nh tr?ng n�y di?n ra kh� ph? bi?n v� c� th? NHNN c?ng bi?t nh?ng v?n ph?i l�m ng? v� nhu c?u c?a c? ng�n h�ng v� doanh nghi?p. Tuy nhi�n, v� ph?i l�ch cho vay n�n ng�n h�ng ph?i ho�n chuy?n ??i qua nhi?u b??c trung gian l�m gia t?ng chi ph� cho ng??i vay. Vi?c h?ch to�n kho?n cho vay ??i v?i ng�n h�ng sau khi c?m ph?c t?p h?n nhi?u so v?i tr??c khi c?m.

Theo c�c chuy�n gia, v? m?t t�m l� quy ??nh cho vay l?i ngo?i t? l� s? c?i tr�i r?t l?n cho c?ng ??ng doanh nghi?p, ??c bi?t doanh nghi?p c� nhu c?u s? d?ng ??ng ti?n ngo?i t?.

Th�ng tin tr�n b�o An ninh Th? ?�, ?�nh gi� v? quy?t ??nh n?i th?i h?n cho vay b?ng ngo?i t? c?a NHNN, TS Nguy?n Tr� Hi?u, chuy�n gia trong l?nh v?c t�i ch�nh - ng�n h�ng cho r?ng: �T�i r?t hoan ngh�nh, v?i quy?t ??nh n�y, doanh nghi?p c� th? vay v?i l�i su?t th?p h?n m?t n?a so v?i l�i su?t VND. C� th? th?y NHNN ?� b�m s�t th? tr??ng, khi th? tr??ng c� nh?ng ?i?m m?i c? quan n�y ?� ??a ra nh?ng quy?t ??nh m?i, th? hi?n s? linh ho?t trong ?i?u h�nh�.

?�nh gi� v? s? thay ??i tr�n c?a Ng�n h�ng Nh� n??c, chuy�n gia kinh t? L� Duy B�nh nh?n ??nh tr�n VTV: �?�y l� s? chuy?n bi?n r?t t�ch c?c c?a Ng�n h�ng Nh� n??c, ?�p ?ng ???c y�u c?u mong m?i c?a nhi?u doanh nghi?p ?ang c� ho?t ??ng xu?t nh?p kh?u t?i Vi?t Nam, ??c bi?t l� doanh nghi?p c� nhu c?u v? v?n v� v?n ngo?i t?�.

Chuy�n gia kinh t? L� Duy B�nh c?ng cho r?ng v? m?t t�m l� quy ??nh tr�n l� s? c?i tr�i r?t l?n cho c?ng ??ng doanh nghi?p, ??c bi?t doanh nghi?p c� nhu c?u s? d?ng ??ng ti?n ngo?i t?.

C� n�n n�ng l�i su?t huy ??ng ??i v?i USD?

C?ng theo c�c chuy�n gia, sau khi �p tr?n 0\% ??i v?i l�i su?t huy ??ng USD, th?c t? cho th?y, c�c ng�n h�ng g?p nhi?u kh� kh?n khi huy ??ng, th?m ch� ph?i t�m c�ch �l�ch�. ?i?u n�y ph?n n�o cho th?y c?n c� s? ?i?u ch?nh v� xem x�t n�ng l�i su?t huy ??ng ??i v?i USD ?? ng�n h�ng c� th? h�t v?n v� t?o ?i?u ki?n cho vay ??i v?i doanh nghi?p.

TS Nguy?n Tr� Hi?u ch? ra r?ng: �Khi l�i su?t USD �p d?ng ? m?c 0\% th� c�c kho?n ti?n g?i b?ng USD tr? th�nh kh�ng k? h?n, b?t k? th?i ?i?m n�o ng??i g?i mu?n r�t ng�n h�ng ??u ph?i ?�p ?ng. N?u ng�n h�ng d�ng ngu?n v?n huy ??ng ???c ?? cho vay s? t?o ra r?i ro v? thanh kho?n do k? h?n. Ngo�i ra, s?p t?i C?c D? tr? Li�n bang M? - FED c� th? t?ng l�i su?t ??ng USD, n?u gi? l�i su?t huy ??ng ? m?c 0\% c� th? d?n t?i t�nh tr?ng �ch?y m�u� ngo?i h?i. V� v?y, NHNN n�n xem x�t ?i?u ch?nh n�ng m?c tr?n huy ??ng ??i v?i USD�.

Trao ??i tr�n b�o D�n tr�, theo ?�nh gi� c?a TS.C?n V?n L?c, vi?c m? l?i cho vay ngo?i t? s? t?o �p l?c t?i l�i su?t huy ??ng USD th?i gian t?i. Hi?n NHNN ?ang duy tr� tr?n l�i su?t huy ??ng USD ? m?c 0\%, nh?m th?c hi?n ch? tr??ng ch?ng ?� la h�a c?a Ch�nh ph?, chuy?n t? quan h? huy ??ng - cho vay b?ng ngo?i t? sang quan h? mua - b�n b?ng ngo?i t?.

Nh?ng v?i quy ??nh m?i v? �c?i tr�i� cho vay ngo?i t?, TS. L?c ki?n ngh? Th?ng ??c L� Minh H?ng ph?i c�n nh?c th�m v? ch�nh s�ch l�i su?t 0\%. �C� th? l�i su?t USD ph?i s?a ??i m?t ch�t l�n 0,25\% ?? l??ng USD v�o h? th?ng ng�n h�ng nhi?u h?n. Nh? th? m?i c� ti?n cho vay doanh nghi?p xu?t kh?u theo nh? tinh th?n n?i l?ng hi?n nay�, �ng L?c nh?n m?nh.

D? nhi�n, theo v? chuy�n gia n�y, ng�nh ng�n h�ng ch? n�n t?ng l�i su?t huy ??ng USD v?i d�n c?, nh? th? ti?n s? v�o h? th?ng ng�n h�ng, thanh kho?n c?a h? th?ng ng�n h�ng t?t h?n. �Th?i gian qua, n?u Th?ng ??c kh�ng ch?n ch?nh th� h? th?ng ng�n h�ng v?n ti?p t?c huy ??ng USD kh�ng ph?i v?i l�i su?t 0\%, m� l� 0,25\% ho?c 0,5\%. C� ngh?a, c�c ng�n h�ng ?ang ph?i l�ch tr?n, n?u n�ng l�n s? l� h�nh th?c ?? h?p th?c h�a ??i v?i ho?t ??ng huy ??ng n�y�, �ng L?c n�i.

Ng?c Anh (T?ng h?p)

Ngu?n: Ng??i ??a tin

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/cho-vay-ngoi-t-m-li-doanh-nghip-th-pho-nh-nhm-a133271.html