Chu?n b? chu ?�o cho Ng�y h?i l?n tr�n ??o Sinh T?n


Thứ 7, 07/05/2016 | 11:58


Tr�n ???ng d?n v�o c�c nh� d�n tr�n x� ??o Sinh T?n nh?ng ng�y n�y, ?� tr�n ng?p c? ?? sao v�ng, b?ng r�n, kh?u hi?u ?? ?�n ch�o Ng�y h?i l?n.

Tr�n ???ng d?n v�o c�c nh� d�n tr�n x� ??o Sinh T?n nh?ng ng�y n�y, ?� tr�n ng?p c? ?? sao v�ng, b?ng r�n, kh?u hi?u ?? ?�n ch�o Ng�y h?i l?n.

V?n chuy?n th�ng phi?u t? t�u h?i qu�n 633 v�o ??o Sinh T?n. ?nh: Tr?n L� L�m/TTXVN.

Sau 3 ng�y h�nh tr�nh tr�n bi?n, ng�y 7/5, T�u h?i qu�n 633 thu?c L? ?o�n 146, V�ng 4 H?i qu�n, l�m nhi?m v? tri?n khai c�ng t�c b?u c? ??i bi?u Qu?c h?i kh�a XIV v� H?i ??ng nh�n d�n c�c c?p nhi?m k? 2016 - 2021, ?� ??n x� ??o Sinh T?n, huy?n ??o Tr??ng Sa, t?nh Kh�nh H�a.

T?i ?�y, kh�ng kh� chu?n b? cho Ng�y h?i l?n tr�n ??o ?ang di?n ra kh?n tr??ng, chu ?�o. ?o�n c�ng t�c ?� ti?n h�nh b�n giao th�ng phi?u, th? c? tri, phi?u b?u, danh s�ch c�c ?ng c? vi�n cho ch�nh quy?n x� ??o.

Thay m?t ?o�n c�ng t�c, ??ng ch� ?�o Giang H?i, Ph� Ch�nh ?y L? ?o�n 146, ?� �n c?n th?m h?i s?c kh?e, ??ng vi�n tinh th?n c?a qu�n v� d�n tr�n ??o. ??ng ch� ?�nh gi� cao c�ng t�c chu?n b? cho ng�y b?u c? c?ng nh? tinh th?n s?n s�ng chi?n ??u c?a c�n b?, chi?n s? t?i ?�y.

Tuy�n truy?n b?u c? qua h? th?ng loa ph�t thanh tr�n x� ??o. ?nh: Tr?n L� L�m/TTXVN

�ng L??ng Qu?c Anh, Ch? t?ch UBND x� Sinh T?n, cho bi?t: Hi?n nay, c�ng t�c chu?n b? cho ng�y b?u c? tr�n x� ??o ?� ho�n t?t. X� ?� l?a ch?n ???c 24 ??i bi?u ?u t� ra ?ng c? ?? b?u ra 15 ??i bi?u v�o H?i ??ng nh�n d�n x� Sinh T?n, nhi?m k? 2016 - 2021. X� c� 3 ??n v? b?u c? v?i 6 khu v?c b? phi?u g?m: Sinh T?n, C� Lin, Nam Y?t, Len ?ao, Sinh T?n ?�ng, ?� L?n.

Tr�n ???ng d?n v�o c�c nh� d�n tr�n x� ??o nh?ng ng�y n�y, ?� tr�n ng?p c? ?? sao v�ng, b?ng r�n, kh?u hi?u ?? ?�n ch�o Ng�y h?i l?n. Ch? Tr?n Th? Ti?m, ng??i d�n x� ??o, vui m?ng cho bi?t: C�c h? d�n tr�n ??o ??u ?� n?m r� th?i gian c?ng nh? th? t?c ti?n h�nh b?u c? ?? s?p x?p c�ng vi?c cho ph� h?p.

Chi?n s? tr? Ng� C�ng Th�nh r?t h�o h?c v� ?�y l� l?n ??u ???c th?c hi?n quy?n b?u c? c?a m�nh tr�n x� ??o Sinh T?n. Anh c?ng g?i l?i nh?n nh? v?i ng??i d�n trong ??t li?n, c�c chi?n s? ?ang c�ng t�c ? nh?ng h�n ??o ti?n ti�u c?a T? qu?c lu�n v?ng ch?c tay s�ng ?? b?o v? v�ng bi?n, ??o thi�ng li�ng c?a T? qu?c.

Qu�n v� d�n x� ??o Sinh T?n, nghi�n c?u danh s�ch ng??i ?ng c? ??i bi?u Qu?c h?i kho� XIV v� ??i bi?u H?ND huy?n Tr??ng Sa, ??i bi?u H?ND t?nh Kh�nh H�a nhi?m k? 2016-2021. ?nh: Tr?n L� L�m/TTXVN

Theo TTXVN

Video tin t?c ???c xem nhi?u:

[mecloud]wfLBmM5bpy[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/chun-b-chu-o-cho-ngy-hi-ln-trn-o-sinh-tn-a130328.html