Clip: Qu�i x? ??u tr?n t�o t?n ?�nh v�ng ch?n ??u �t�


Chủ nhật, 08/05/2016 | 11:12


Clip ghi l?i c?nh nam thanh ni�n kh�ng ??i m? b?o hi?m li�n t?c ?�nh v�ng, n?t p� ch?n ??u kh�ng cho c�c �t� v??t.

Clip ghi l?i c?nh nam thanh ni�n kh�ng ??i m? b?o hi?m li�n t?c ?�nh v�ng, n?t p� ch?n ??u kh�ng cho c�c �t� v??t.
Theo ngu?n cung c?p h�nh ?nh s? vi?c x?y ra ? th�nh ph? H?i D??ng (h??ng v? Th�i B�nh).

[mecloud]PsDSbDhBv4[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/clip-qui-x-u-trn-to-tn-nh-vng-chn-u-t-a130407.html