Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước chậm trễ vì sếp sợ mất chức?


Thứ 6, 25/10/2013 | 03:13


Tiến trình cổ phần hoá của nhiều doanh nghiệp nhà nước đang bị chậm trễ vì nhiều lý do. Một trong những lý do khiến người ta phải giật mình là ban lãnh đạo doanh nghiệp sợ mất chức khi chuyển đổi sở hữu.

Một trong những nguyên nhân kh?ến t?ến trình CPH bị chậm trễ là ban lãnh đạo doanh ngh?ệp sợ mất chức kh? chuyển đổ? sở hữu.

Không đồng tình vớ? quan đ?ểm của nh?ều đạ? b?ểu Quốc hộ?, chuyên g?a k?nh tế cho rằng, tá? cơ cấu doanh ngh?ệp nhà nước mớ? chỉ thực h?ện ở bề nổ?, mớ? chỉ phê duyệt đề án sắp xếp doanh ngh?ệp chứ chưa hề có “động thá?” gì, phát b?ểu tạ? Ph?ên thảo luận về Đề án tá? cơ cấu Tổng thể nền k?nh tế vào ch?ều nay, Bộ trưởng Bộ G?ao thông - Vận tả? (GTVT) Đ?nh La Thăng khẳng định: “Tá? cơ cấu doanh ngh?ệp nhà nước đang đ? đúng hướng, thực h?ện theo đúng lộ trình”.

Bộ trưởng Bộ G?ao thông - Vận tả? Đ?nh La Thăng

“Một trong những nguyên nhân kh?ến t?ến trình CPH bị chậm trễ là ban lãnh đạo doanh ngh?ệp sợ mất chức kh? chuyển đổ? sở hữu. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, chúng tô? ban hành hẳn nghị quyết nêu rõ, đơn vị nào không hoàn thành t?ến trình CPH, cuố? năm ban lãnh đạo bị đ?ều chuyển đ? làm v?ệc khác”, ông Thăng cho b?ết.

Mấu chốt của tá? cơ cấu doanh ngh?ệp nhà nước là cổ phần hóa (CPH), thoá? vốn đầu tư tạ? những lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm g?ữ hoặc nắm g?ữ cổ phần không ch? phố?. Thực h?ện yêu cầu này, năm 2013, Bộ GTVT lên kế hoạch CPH 54/94 doanh ngh?ệp trực thuộc.

Tư lệnh ngành GTVT kể, lãnh đạo một số đơn vị vẫn chấp nhận yêu cầu CPH, nhưng “tha th?ết” muốn Nhà nước g?ữ cổ phần ch? phố?.

“Tô? phê ngay vào các tờ trình là đồng ý bán hết, Nhà nước không cần th?ết phả? nắm g?ữ những lĩnh vực mà khu vực k?nh tế khác làm tốt hơn, lấy t?ền đầu tư vào v?ệc khác có h?ệu quả cho quốc kế dân s?nh hơn”, ông Thăng kể.

“Nhà nước cần gì phả? nắm g?ữ vốn tạ? các doanh ngh?ệp xây lắp như Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, C?enco 1, C?enco 4… Kể cả Tổng công ty Cảng Hàng không, cá? gì thuộc về quốc phòng, an n?nh, bảo đảm quản lý bay, chủ quyền b?ên g?ớ?, an n?nh lãnh thổ… thì Nhà nước đầu tư vốn và g?ữ cổ phần ch? phố?, còn lạ? cũng phả? CPH hết. Cảng b?ển cũng vậy, chẳng có lý do gì để Nhà nước lạ? phả? g?ữ cổ phần chứ chưa nó? g?ữ cổ phần ch? phố? tạ? các cảng b?ển”, ông Thăng phát b?ểu.

Bộ trưởng Đ?nh La Thăng ch?a sẻ, kh? xây dựng kế hoạch chuyển đổ? sở hữu Cảng Hả? Phòng, nh?ều ý k?ến cho rằng, không nên CPH cảng b?ển này vì nó có truyền thống hàng trăm năm, gắn chặt vớ? tình cảm của ngườ? dân đất Cảng.

“Tô? thấy rất lạ vớ? suy nghĩ này, vì CPH xong Cảng Hả? Phòng vẫn ở đấy, hoạt động tốt hơn, có t?ền đề đầu tư, mở rộng, nâng cấp nên Cảng Hả? Phòng có đ?ều k?ện xây t?ếp truyền thống huy hoàng hơn, vậy thì chẳng có lý do gì lạ? không CPH”.

Để tá? cơ cấu doanh ngh?ệp nó? r?êng, nền k?nh tế nó? chung, theo ông Thăng phả? thay đổ? lạ? tư duy.

Trước đây, CPH ngoà? đa dạng hóa sở hữu, chuyển đổ? sở hữu còn nhằm mục đích thu hồ? vốn nên bán vốn càng thặng dư nh?ều càng tốt. Tư duy này cần phả? thay đổ? theo hướng, CPH nhằm mục đích quan trọng nhất là để đổ? mớ? doanh ngh?ệp, cơ cấu lạ? hoạt động, quản trị, tà? chính… của doanh ngh?ệp chứ không đặt mục t?êu thu hồ? vốn hay g?á bán phả? cao hơn g?á trị gh? trên sổ sách kế toán của doanh ngh?ệp.

“Nếu thực h?ện theo nguyên tắc này - ông Thăng nó? t?ếp - thì mặc dù thị trường chứng khoán gặp khó khăn, v?ệc bán vốn không hề đơn g?ản nhưng vẫn có thể CPH được, tức là mở được cá? chốt quan trọng nhất trong t?ến trình tá? cơ cấu doanh ngh?ệp nhà nước”.

Bộ trưởng Đ?nh La Thăng khẳng định, Chính phủ chỉ đạo rất quyết l?ệt v?ệc sắp xếp, tá? cơ cấu doanh ngh?ệp nhà nước; các bộ ngành địa phương cũng chỉ đạo rất quyết l?ệt v?ệc tá? cơ cấu doanh ngh?ệp nhà nước theo đúng hướng đ?, lộ trình đã được xây dựng.

“Nếu mà trước đây CPH được V?nal?nes thì làm gì có chuyện Chủ tịch hộ? đồng quản trị, Tổng g?ám đốc Tập đoàn này nâng khống g?á ụ nổ? để ch?a nhau hàng tr?ệu USD”, ông Thăng đau xót và nhắc lạ?, r?êng vớ? ngành GTVT, bất cứ đơn vị nào không hoàn thành t?ến độ CPH mà không phả? do lý do khách quan bất khả kháng sẽ thay ngay ban lãnh đạo doanh ngh?ệp.

Theo Hàn Tín/Dautuchungkhoan

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc-cham-tre-vi-sep-so-mat-chuc-a6513.html

Tag: