Coteccons công bố tài liệu họp cổ đông: Bác yêu cầu bãi nhiệm Chủ tịch Nguyễn Bá Dương của nhóm cổ đông ngoại


Thứ 4, 17/06/2020 | 23:32


Cùng sự kiện

Trong số các tờ trình cho phiên họp ĐHCĐ thường niên 2020 của Coteccons, không có nội dung miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Bá Dương theo yêu cầu của nhóm cổ đông ngoại.

Trong số các tờ trình cho phiên họp ĐHCĐ thường niên 2020 của Coteccons, không có nội dung miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Bá Dương theo yêu cầu của nhóm cổ đông ngoại The 8th và Kusto.

Coteccons bác yêu cầu bãi nhiệm Chủ tịch Nguyễn Bá Dương. Ảnh: BizLIVE

CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, dự kiến tổ chức vào ngày 30/6 tại TP.HCM.

Đáng chú ý, trong số các tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua không có tờ trình bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị với Chủ tịch Nguyễn Bá Dương và Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công theo yêu cầu của The 8th Pte Ltd, nhà đầu tư đang nắm 10,42% cổ phần có quyền biểu quyết. Trước đó, Kusto cũng yêu cầu ông Nguyễn Bá Dương từ chức Chủ tịch HĐQT.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với VnExpress, đại diện Coteccons cho biết những cáo buộc của phía cổ đông này không có căn cứ và cơ sở pháp lý nên yêu cầu bổ sung tờ trình bãi nhiệm lãnh đạo không được chấp thuận.

Trong số các tài liệu họp cổ đông sắp tới, công ty trình đại hội 3 tờ trình. Tờ trình thứ nhất đề cập kết quả kinh doanh cũng như kế hoạch năm 2020. CTD đặt mục tiêu doanh thu năm nay là 16.000 tỷ đồng, giảm 32% so với thực hiện năm 2019 và lợi nhuận hợp nhất 600 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước. Công ty dự kiến chia cổ tức 30% bằng tiền mặt cho năm 2019 và 2020.

Tờ trình số 2, HĐQT Coteccons xin ý kiến cổ đông sửa đổi điều lệ công ty dựa vào các thay đổi của pháp luật (Thông tư 95 của bộ Tài chính) và nhu cầu điều hành của công ty. Trong đó đề xuất sửa Điều 24 về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT. Theo đó, thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp gồm cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho công ty với tư cách là ứng viên HĐQT và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

HĐQT đề xuất sửa Điều 25 về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT. Theo đó HĐQT quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức (số lượng và các loại cán bộ quản lý cao cấp), quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.

Công ty cũng đề xuất sửa đổi Điều 31 về bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. Theo đó, bổ sung trong phạm vi ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật của công ty, CEO được quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ quản lý khác trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT.

Tại tờ trình thứ 3, HĐQT Coteccons trình nội dung miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát gồm ông Luis Fernando Garcia Agraz (người của Kusto đang giữ vị trí trưởng BKS Coteccons) và ông Đặng Hoài Nam do không đạt đủ điều kiện theo Luật Doanh nghiệp.

Coteccons cho biết đang liên hệ với cổ đông Kusto và các bên liên quan để chọn lựa ứng cử viên thay thế ông Luis Garcia cũng như thành viên BKS khác mà phía Coteccons cho rằng không đáp ứng các tiêu chí theo nghị định 71.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/coteccons-cong-bo-tai-lieu-hop-co-dong-bac-yeu-cau-bai-nhiem-chu-tich-nguyen-ba-duong-cua-nhom-co-dong-ngoai-a327495.html