D? b�o th?i ti?t h�m nay 1/6: N?ng n�ng k�o d�i


Thứ 3, 31/05/2016 | 14:58


(?SPL) - D? b�o th?i ti?t h�m nay 1/6: Th?i ti?t n?ng n�ng s? c�n k�o d�i trong nh?ng ng�y t?i ? khu v?c B?c B? v� Trung B?.

(?SPL) - D? b�o th?i ti?t h�m nay 1/6: Th?i ti?t n?ng n�ng s? c�n k�o d�i trong nh?ng ng�y t?i ? khu v?c B?c B? v� Trung B?. ��

?nh minh h?a

Tin t? TTKTTV T? cho bi?t, h�m nay (1/6), khu v?c H� N?i c� n?ng n�ng di?n r?ng v?i nhi?t ?? cao nh?t ng�y ph? bi?n 36-37 ??.

C??ng ?? n?ng n�ng ? B?c B? v� c�c t?nh ven bi?n Trung B? c� xu h??ng gia t?ng trong nh?ng ng�y t?i v� c� kh? n?ng k�o d�i ??n kho?ng ng�y 3/6.

C?nh b�o: ? v?nh B?c B? c� gi� m?nh c?p 5, c� l�c c?p 6, gi?t c?p 7-8. S�ng bi?n cao t? 1.5-2.5 m�t. Bi?n ??ng.

D? b�o th?i ti?t c�c v�ng tr�n c? n??c ng�y v� ?�m 1/6:

Ph�a T�y B?c B?

����������� M�y thay ??i, chi?u t?i v� ?�m c� m?a r�o v� d�ng v�i n?i, ng�y n?ng, c� n?i n?ng n�ng; ri�ng khu v?c T�y B?c nhi?u m�y, ?�m c� m?a r�o v� d�ng r?i r�c. Gi� nh?. ?? ?m t? 60-96\%.

Nhi?t ?? th?p nh?t t? : : 23 - 26oC

Nhi?t ?? cao nh?t t? : : 34 - 37 ??; ri�ng khu T�y B?c 30-33oC

Ph�a ?�ng B?c B?

����������� M�y thay ??i, chi?u t?i v� ?�m c� m?a r�o v� d�ng v�i n?i, ng�y n?ng n�ng. Gi� ?�ng nam ??n nam c?p 2-3. ?? ?m t? 55-96\%.

Nhi?t ?? th?p nh?t t? : : 25 - 28oC

Nhi?t ?? cao nh?t t? : : 34 - 37oC

Thanh H�a - Th?a Thi�n Hu?

����������� M�y thay ??i, chi?u t?i v� ?�m c� m?a r�o v� d�ng v�i n?i, ng�y n?ng n�ng. Gi� t�y nam c?p 2-3. Trong c?n d�ng c� kh? n?ng x?y ra t? l?c v� gi� gi?t m?nh. ?? ?m t? 45-95\%.

Nhi?t ?? th?p nh?t t? : : 26 - 29oC

Nhi?t ?? cao nh?t t? : : 35 - 38 ??, c� n?i tr�n 38oC

?� N?ng ??n B�nh Thu?n

����������� M�y thay ??i, chi?u t?i v� ?�m c� m?a r�o v� d�ng v�i n?i, ng�y n?ng n�ng. Gi� t�y nam c?p 2-3. ?? ?m t? 50-95\%.

Nhi?t ?? th?p nh?t t? : : 25 - 28oC

Nhi?t ?? cao nh?t t? : : 34 - 37 ??, c� n?i tr�n 37oC

T�y Nguy�n

����������� M�y thay ??i, chi?u t?i v� ?�m c� m?a r�o v� d�ng v�i n?i, ng�y n?ng. Gi� nh?. ?? ?m t? 60-96\%.

Nhi?t ?? th?p nh?t t? : : 22 - 25oC

Nhi?t ?? cao nh?t t? : : 31 - 34oC

Nam B?

����������� M�y thay ??i, chi?u t?i v� ?�m c� m?a r�o v� d�ng v�i n?i, ng�y n?ng; ri�ng mi?n T�y chi?u t?i mai c� m?a r�o r?i r�c v� c� n?i c� d�ng. Gi� t�y nam c?p 2-3. ?? ?m t? 60-98\%.

Nhi?t ?? th?p nh?t t? : : 24 - 27oC

Nhi?t ?? cao nh?t t? : : 31 - 34oC

H� N?i

����������� M�y thay ??i, ?�m kh�ng m?a, ng�y n?ng n�ng. Gi� ?�ng nam ??n nam c?p 2-3. ?? ?m t? 60-94\%.

Nhi?t ?? th?p nh?t t? : : 26 - 29oC

Nhi?t ?? cao nh?t t? : : 34 - 37oC

NG�N LINH
Ngu?n: Ng??i ??a tin

Xem th�m video tin t?c:

�[mecloud]LdtgIxgXWb[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/d-bo-thi-tit-hm-nay-16-nng-nng-ko-di-a133366.html