"D? nh�n" Thi?u L�m c� t�i d�ng l??i li?m thanh s?t nung ??


Chủ nhật, 22/05/2016 | 10:35


T? thu? ?u th? ??y c? c?c, ch�nh ngh? l?c ?� khi?n Th�ch Di�n Minh v??n l�n, tr? th�nh ng??i s? h?u c�ng phu th??ng th?a b?c nh?t ? Thi?u L�m T?.

T? thu? ?u th? ??y c? c?c, ch�nh ngh? l?c ?� khi?n Th�ch Di�n Minh v??n l�n, tr? th�nh ng??i s? h?u c�ng phu th??ng th?a b?c nh?t ? Thi?u L�m T?.

Ng??i �c� th?a� c�ng phu

?�Thi?u L�m T?,�Th�ch Di�n Minh�(Shi Yan Ming) ???c ca t?ng l� m?t b?c ??i s? d� m?i ch? b??c sang tu?i 51. N�i v? c�ng phu�v� thu?t, �ng ???c coi l� t�i n?ng c? ph�ch, �t ng??i s�nh k?p.

Shi Yan Ming t?ng ???c coi l� m?t trong nh?ng v� s? ch�u � n?i ti?ng nh?t, ???c th? gi?i bi?t ??n v?i nh?ng ng�n c�ng phu r?t ??c tr?ng c?a v� Thi?u L�m.

C� th? k? t?i nh?ng m�n ??c d? nh? Thi?t ??u c�ng (d�ng ??u c�ng ph� c? m?t t?ng ?� l?n), ng? trong tr?ng th�i treo ng??c tr�n c�y hay khi ??ng t?n b?ng m?t ch�n trong nhi?u gi? li?n, d�ng h? b? ?? n�ng v� ?i?u khi?n v?t n?ng 23kg�

Shi Yan Ming c� th? ?? m?t ng??i kh�c ?� li�n ti?p v�o h? b? m� kh�ng h? bi?t ?au. ??c bi?t, �ng s? h?u c� ??m th?n s?u, c� l?c l�n t?i 772 pound, ?i?u m� ngay c? v?i nh?ng�v� s?�quy?n Anh�h?ng n?ng c?ng ph?i ng??ng m?.

\r\nTh�ch Di�n Minh s? h?u v� c�ng th�m h?u.\r\n

Th�ch Di�n Minh s? h?u v� c�ng th�m h?u.

Sau khi danh tr?n giang h?, ???c coi l� m?t �b�u v?t� c?a v� thu?t Trung Qu?c, Th�ch Di�n Minh b?t ng? sang M? v� ???c coi l� ng??i s�ng l?p v� Thi?u L�m t?i ??t n??c n�y.

??u th?p ni�n 90 c?a th? k? tr??c, ?� c� r?t ?�ng ng??i d�n M? ?? x� t?i xem nh?ng m�n bi?u di?n c?a �ng. Ng??i ta ?� kinh ng?c, s?n gai ?c khi l?n ??u ti�n ch?ng ki?n nh?ng m�n bi?u di?n c� th? n�i l� ng??c l?i v?i nh?ng quy lu?t th�ng th??ng.

C� l?n, �ng ?� th?c hi?n m?t m�n c�ng phu khi?n nh?ng kh�n gi? t?i M? ph?i n?i da g� khi d�ng l??i th?n nhi�n li?m m?t thanh s?t ???c nung ?? r?c m� g??ng m?t ch?ng h? bi?n s?c.

?�y l� m�n c�ng phu v� c�ng kh� m� b?t k? v? v� s? n�o tr�n th? gi?i c?ng ch? bi?t l?c ??u ch�o thua!.

Tu?i th? c? c?c, t?ng ch?t ?i s?ng l?i

Th�ch Di�n Minh sinh n?m 1964 trong m?t gia ?�nh r?t ngh�o c� t?i 9 anh ch? em t?i t?nh H� Nam.

Cha c?a �ng c?ng l?n l�n t? m?t gia ?�nh v� gia c?, t?ng ph?i ?i xin ?n t?ng b?a v� t?t nhi�n, ch?a t?ng bi?t t?i vi?c ???c c?p s�ch t?i tr??ng.

?y v?y nh?ng cha c?a Di�n Minh v?n c? g?ng �h?c m�t� t?ng con ch? v?i ch� l?n s? tr? th�nh m?t nh� v?n ho?c nh� th? ph�p.

Gia ?�nh Th�ch Di�n Minh ngh�o ??n n?i kh�ng ?? qu?n �o ?? m?c v�o m�a ?�ng. H�ng ng�y, m?i ng??i trong nh� l?i ph?i thu gom c?i t? kh?p n?i ?? ??t s??i ?m m?i khi ?�m ??n.

Th?m ch�, tr??c khi Di�n Minh ch�o ??i th� m?t ng??i anh trai v� m?t ch? g�i c?a �ng ?� b? ch?t v� ?�i t? cu?i n?m 1950.

Th�ch Di�n Minh t?ng tr?i qua tu?i th? v� c�ng c? c?c.Th�ch Di�n Minh t?ng tr?i qua tu?i th? v� c�ng c? c?c.

Ph?i r?t v?t v?, cha m? c?a Di�n Minh m?i xin ???c m?t ch�n l�m c�ng nh�n khai th�c kho�ng s?n, c? ng�y l�m vi?c d??i l�ng ??t nh?ng v?n kh�ng ?? ?? lo chuy?n c?m �o cho c? gia ?�nh.

N?m l�n g?n 3 tu?i, Th�ch Di�n Minh c?ng t?ng su�t ch?t v� b?o b?nh, khi?n cha m? ph?i b�n h?t nh?ng b?c th? ph�p v� vay m??n kh?p n?i ?? ch?y ch?a. Nh?ng th?t kh�ng may, c�c b�c s? sau khi nh?n l?i c?u gi�p ?� ph?i tr? �ng l?i v� b?nh qu� n?ng.

Cha m? c? t??ng s? v?nh vi?n m?t ?i ??a con th? 7 c?a m�nh. L�c h?p h?i, Th�ch Di?n Minh ???c cha m? b?c trong m?t t?m ch?n ?? chu?n b? ?em ?i ch�n c?t th� b?ng d?ng m?t ph�p m�u ?� x?y ra.

Khi cha m? ?ang ng?i �m ??a con v� kh�c r�ng th� b?ng m?t v? ??i s? c� t�n Gen Shan ?� t�nh c? ?i ngang qua. Th?y c?nh t??ng tr? tr�u, v? ??i s? ?� giang tay c?u gi�p.

Sau khi th?c hi?n c�c b�i ch�m c?u, Th�ch Di�n Minh ?� qua ???c c?n nguy k?ch v� d?n kh?e l?i. Sau n�y, h?i t??ng l?i v? thu? ?u th?, �ng ?� g?i v? ??i s? kia l� m?t B? T�t ???c ??c Ph?t g?i xu?ng ?? c?u r?i cu?c ??i m�nh.

B�n duy�n v?i v� Thi?u L�m

N?m 1969, Th�ch Di�n Minh ?� l�n 5 tu?i nh?ng th? tr?ng v?n c�n r?t y?u ?t. Th?y v?y, cha m? ?� quy?t ??nh mang �ng t?i g?i t?i ch�a Thi?u L�m v?i m?c ?�ch r�n luy?n s?c kh?e.

Th?y quy?t t�m l?n t? gia ?�nh, v? cao t?ng Th�ch H�nh Ch�nh ?� thu nh?n Di�n Minh l�m ?? t?. �ng l� ng??i nh? tu?i nh?t v� ???c t?p v� c�ng 17 v? s? huynh.

K? t? ?�, Di�n Minh ???c truy?n d?y nhi?u b�i c�ng phu. Tuy nhi�n do t�nh t�nh ngh?ch ng?m n�n c� nh?ng l�c �ng ?� b? ph?t ?�nh ?�n ??n s?ng t?y, ho?c ph?i �tr?ng c�y chu?i� cho ??n khi m?t nh?.

H�ng ng�y, Di�n Minh ph?i t?nh d?y t? 4 r??i ?? t?p luy?n cho t?i 10h ?�m m?i ???c ngh? ng?i. �ng ch? ???c ng? tr�n m?t m?nh g? v?i m?t t?m ch?n, l?m l�c ph?i s? d?ng ch�nh qu?n �o ?? g?i ??u.

??n h?i ch?ng 14 -15 tu?i, Di�n Minh ?� s? h?u th�n th? tr�ng ki?n nh? qu� tr�nh luy?n t?p gian kh?.

H?i ?� do ch�a thi?u n??c sinh ho?t n�n h�ng ng�y �ng c�ng c�c s? huynh ph?i x�ch t?ng x� n??c d??i su?i ?? c?t tr? trong m?t chi?c b?. Nh?ng v?i Di�n Minh th� ?� ch? l� �chuy?n nh?� b?i �ng c� th? x�ch c? bu?i m� ch?ng h? bi?t m?t.

N?m 16 tu?i, Di�n Minh nh?n tin d? khi cha m? �ng ? qu� ?� l?n l??t qua ??i v� ung th? ph?i ch? trong v�ng 6 th�ng. K? ?� ?� �ng c�ng th�m quy?t t�m r�n luy?n b?n th�n v?i ni?m tin s? d�ng v� thu?t ?? thay ??i cu?c ??i m�nh.

Bi?t bao ngh? l?c cu?i c�ng c?ng ???c ??n ?�p. T?i n?m 1985, Th�ch Di�n Minh ?� tr? th�nh nh� v� ??ch trong cu?c thi v� thu?t c?a Thi?u L�m T? trong 3 n?m li�n ti?p v� tr? th�nh HLV ph� t?i Thi?u L�m T?.

??n n?m 1992, �ng gi�nh gi?i ? nhi?u cu?c thi v� thu?t c?p qu?c gia, ???c Hi?p h?i V� thu?t M? m?i sang ?? giao l?u v� truy?n b� v� thu?t Thi?u L�m.

K? t? ?�, �ng c?ng tr? th�nh ng??i s�ng l?p v� Thi?u L�m t?i M? v� ???c ca ng?i l� m?t trong nh?ng�v� s?�c?a ch�u � c� s?c ?nh h??ng l?n nh?t.

D� v?n sinh s?ng t?i M? t? h?n 2 th?p k? tuy nhi�n v?i qu� h??ng Trung Qu?c, �ng v?n l� ng??i ???c ca t?ng nh? nh?ng c?ng hi?n r?t l?n trong vi?c qu?ng b� v� thu?t Thi?u L�m T? tr�n ph?m vi th? gi?i.

D� r?t th�nh danh trong l?nh v?c v� thu?t nh?ng ? kh�a c?nh ??i t?, Th�ch Di�n Minh l?i t?ng g�y ra kh�ng �t s? d? ngh? b?i �ng ?� c� 2 ng??i con v?i Sophia Chang � ng??i ngh? s? ho?t ??ng trong l?nh v?c �m nh?c mang hai d�ng m�u H�n Qu?c-Canada.

Theo Ti?u M� (Tr� th?c tr?)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/d-nhn-thiu-lm-c-ti-dng-li-lim-thanh-st-nung-a132100.html