Đề xuất với Bộ Chính trị tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương


Thứ 3, 30/05/2017 | 08:12


Cùng sự kiện

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập; đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động.

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Phiên họp thứ ba nhằm thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay; đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Ban Chỉ đạo đã xây dựng báo cáo tổng kết về tổ chức và hoạt động từ khi thành lập đến nay; đánh giá những việc đã làm được; những việc chưa làm được; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị về mô hình tổ chức của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương. Đây là kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Ban Chỉ đạo trong năm 2017 đã được xác định trong Chương trình số 04-CTr/BCĐCCTPTW, ngày 16/1/2017.

Văn phòng Ban Chỉ đạo đã dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện. Nội dung của dự thảo kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung kiểm tra; thời gian, cách thức tiến hành kiểm tra; thành phần tham gia đoàn kiểm tra và trách nhiệm phục vụ đoàn kiểm tra.

Tại phiên họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung nghiên cứu, phát biểu nhiều ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn bản do Văn phòng Ban Chỉ đạo trình, thể hiện rõ chính kiến về những vấn đề quan tâm. Trong đó, trọng tâm là việc thảo luận, cho ý kiến về mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. Các ý kiến phát biểu thống nhất rằng, dự thảo Báo cáo tổng kết và dự thảo Kế hoạch được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, cải cách tư pháp là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quá trình triển khai thực hiện đã rút ra một số kinh nghiệm. Đó là: Phải nhận thức đúng đắn về mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và có quyết tâm cao; có sự phân công, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện. Phải tiến hành đồng bộ với việc đổi mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp và cải cách hành chính; có lộ trình hợp lý, chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. Phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; chống tư tưởng bảo thủ, cục bộ; bảo đảm sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan dân cử, các tổ chức xã hội và nhân dân. Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phân công, giới thiệu đúng người có đủ phẩm chất, năng lực tham gia thực hiện các hoạt động tư pháp, nhất là người đứng đầu các cơ quan tư pháp.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổng kết, từ năm 2002 đến nay, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã triển khai thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Bộ Chính trị chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách tư pháp và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy các cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ tư pháp; về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp và các chế định bổ trợ tư pháp theo đúng định hướng của Đảng về cải cách tư pháp. Đồng thời, Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có kết quả nhiều chủ trương quan trọng về việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh; bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp; tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp và hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ đồng tình với các ý kiến về đề xuất, kiến nghị mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. Theo đó, Ban Chỉ đạo đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương theo Quy định số 40-QĐ/TW, ngày 19/9/2011 và Quyết định số 343-QĐNS/TW, ngày 13/8/2016 của Bộ Chính trị nhằm tham mưu, giúp Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Về dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, đối tượng, nội dung kiểm tra là toàn bộ công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các hoạt động tư pháp ở cấp tỉnh (Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án, Đoàn luật sư) từ đầu nhiệm kỳ (đầu năm 2016) đến nay.

Thời gian tiến hành kiểm tra bắt đầu từ Quý III/2017 đến ngày 30/11/2017. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Ban Chỉ đạo phân công một thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-xuat-voi-bo-chinh-tri-tiep-tuc-duy-tri-ban-chi-dao-cai-cach-tu-phap-trung-uong-a191797.html