D�n m?ng b?c x�c v?i h�nh ??ng v� duy�n c?a h�nh kh�ch tr�n xe


Thứ 2, 02/05/2016 | 15:40


(?SPL) - ?i tr�n xe kh�ch thay v� ng?i � t? th� c� nh?ng h�nh kh�ch tho?i m�i dang r?ng tay ch�n ra khi?n ng??i xung quanh kh� ch?u.

?i tr�n xe kh�ch thay v� ng?i � t? th� c� nh?ng h�nh kh�ch tho?i m�i dang r?ng tay ch�n ra khi?n ng??i xung quanh kh� ch?u.

C�ch ?�y kh�ng l�u, tr�n di?n ?�n gi?i tr� d�nh cho gi?i tr? c� ??ng t?i m?t b?c ?nh ch?p l?i kho?nh kh?c h�nh kh�ch t? do, tho?i m�i du?i ch�n tr�n xe kh�ch.

Theo ?�, h�nh kh�ch g�c ch�n l�n gh? tr??c v� n?m tho?i m�i. Tr�ng h�nh ?nh n�y nhi?u ng??i kh�ng kh?i l?c ??u ngao ng�n, th?m ch� t? ra kh�ng h�i l�ng. H�nh ?nh ???c nickname H??ng Giang ch?p l?i tr�n ???ng ?i du l?ch v?.

B?c ?nh ?ang ???c lan truy?n r?ng r�i tr�n m?ng x� h?i.

Ngay sau khi chia s? tr�n facebook, r?t nhi?u ng??i ?� t? ra kh� ch?u tr??c h�nh ??ng n�y, th?m ch� cho r?ng h? nh? v?y l� kh�ng c� � th?c, ch?a k? b�n ch�n c� th? g�y ra m�i kh� ch?u.

?�y kh�ng ph?i l� l?n ??u ti�n xu?t hi?n h�nh ?nh n�y, tr??c ?� m?ng x� h?i c?ng t?ng x�n xao tr??c b?c ?nh k�m theo ?� l� d�ng t�m s? �K� s? ?i m�y bay� c?a m?t nickname B.H trong chuy?n bay n�y, thanh ni�n ?� v� c�ng kh� ch?u khi ph?i ?eo kh?u trang su?t chuy?n bay khi ng??i ph? n? ng?i sau g�c ch�n l�n ch? ?? tay c?a thanh ni�n n�y.

Nh?ng h�nh ?nh kh�ng ???c ??p m?t khi ?i t�u xe.

Thi?t ngh?, m?i ng??i khi tham gia c�c ph??ng ti?n giao th�ng c?n t�n tr?ng nhau v� c� c�ch ?ng x? ph� h?p tr�nh g�y ?nh h??ng ??n nh?ng ng??i xung quanh nh? tr??ng h?p n�u tr�n.

Theo Ng??i ??a tin

Xem th�m video:

[mecloud]awquNJhhNG[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/dn-mng-bc-xc-vi-hnh-ng-v-duyn-ca-hnh-khch-trn-xe-a129721.html