Doanh nghiệp nên học cách "đánh" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Thứ 2, 03/02/2014 | 00:28


Trong tình hình hiện nay, các doanh nghiệp nên học câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Đánh nhỏ thắng nhỏ, đánh chắc thắng chắc”.

 Trong tình hình h?ện nay, các doanh ngh?ệp nên học câu nó? của Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp: “Đánh nhỏ thắng nhỏ, đánh chắc thắng chắc”.
Theo t?n-tuc/su-k?en-hang-ngay/b?-thu-n?nh-thuan-lam-thu-truong-ke-hoach-va-dau-tu-a19724.html">Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Bù? Quang V?nh, doanh ngh?ệp là ch?ến sĩ ở thờ? bình, là lực lượng đóng va? trò quan trọng trong thúc đẩy nền k?nh tế của V?ệt Nam phát tr?ển. Vì doanh ngh?ệp là lực lượng t?ên phong tạo ra sản phẩm và g?á trị g?a tăng cho đất nước.Thực tế, không quốc g?a nào có thể phát tr?ển nhanh và bền vững nếu có độ? ngũ doanh ngh?ệp khó khăn, không phát tr?ển được. Cho nên, V?ệt Nam muốn phát tr?ển nhanh hơn, tốt hơn, ngay trong năm 2014 này, phả? thực sự quan tâm đầy đủ tớ? lực lượng doanh ngh?ệp, kể cả doanh ngh?ệp nhà nước, doanh ngh?ệp FDI, doanh ngh?ệp tư nhân và các doanh ngh?ệp khác.Học cách “đánh nhỏ thắng nhỏ, đánh chắc thắng chắc”Trong bố? cảnh k?nh tế thế g?ớ? và trong nước còn nh?ều khó khăn, b?ến động như h?ện nay, chuyên g?a k?nh tế Lê Đăng Doanh khuyên các doanh ngh?ệp cần sáng tạo và dũng cảm. Để có thể vượt khó và bứt phá trong năm 2014, các doanh ngh?ệp nên tạo cho mình một sức đề kháng, khả năng chống chọ? vớ? thay đổ? mô? trường k?nh doanh (như tỷ g?á thay đổ?, g?á cả thay đổ?...).Muốn như vậy, theo ông Doanh, doanh ngh?ệp phả? ứng dụng khoa học công nghệ. Đặc b?ệt, trong tình hình h?ện nay, các doanh ngh?ệp nên học câu nó? của Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp: “Đánh nhỏ thắng nhỏ, đánh chắc thắng chắc”.

Doanh ngh?ệp ngày nay nên học cách "đánh nhỏ thắng nhỏ - đánh chắc thắng chắc" của Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp.

Theo lý g?ả? của ông Doanh, cần học cách “đánh” này vì nền k?nh tế thế g?ớ? đang còn nh?ều b?ến động và k?nh tế trong nước lạm phát vẫn là một vấn đề… Cho nên doanh ngh?ệp cần có những dự án đầu tư vào k?nh doanh ngắn hạn, trong ch?ến lược dà? hạn để kết thúc một trận đánh nhỏ nhưng chắc chắn, thu được lợ? nhuận và t?ếp tục đánh một trận đánh lớn vớ? v?ệc lực mình thì yếu nhưng dự k?ến làm một dự án quan trọng, vay mượn sẽ kém h?ệu quả.Còn theo Đạ? b?ểu Quốc hộ? Dương Trung Quốc, năm 2014, phản ánh từ khố? doanh ngh?ệp mà tô? được ch?a sẻ, khó khăn vẫn là chính. Những quyết sách của Quốc hộ? chưa thể có tác động ngay, bộ luật lớn như H?ến pháp, Luật Đất đa? phả? có độ trễ thờ? g?an mớ? có thể phát huy h?ệu quả.Một và? yếu tố khác như khả năng ký kết TPP sẽ mở ra cơ hộ?, nhưng cơ hộ? vớ? thách đố luôn đ? l?ền nhau. K?nh ngh?ệm từ WTO cho thấy t?ềm năng phả? đ? cùng vớ? sự thay đổ? chính mình kh? thử thách quá lớn. Chưa kể tớ? 2015, hàng loạt thách thức khác như dỡ bỏ hàng rào thuế quan theo cam kết WTO, bà? toán về sức cạnh tranh của nền k?nh tế ra sao? TPP cũng vậy, cơ hộ? tốt, nhưng không chuẩn bị tốt thì hụt hơ? và bộc lộ thế yếu. Trong sân chơ? này, chủ quan rất nguy h?ểm.Cần tập trung hỗ trợ doanh ngh?ệpLà ngườ? đang trực t?ếp “ch?ến đấu” trên thương trường, ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch HĐQT k?êm G?ám đốc Công ty Cổ phần Thúy Đạt tạ? Nam Định, cho b?ết: “Chúng tô? có dự án chủ yếu tạ? Lào, làm theo quy trình khép kín từ trồng bông đến xuất khẩu sản phẩm dệt may của V?ệt Nam ra nước ngoà?. Quy mô dự án có tổng đầu tư 97 tr?ệu USD, trong đó 85\% vốn của Ngân hàng Phát tr?ển V?ệt Nam tà? trợ vớ? lã? suất ưu đã?, còn lạ? là công ty có vốn đố? ứng 15\%.

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch HĐQT k?êm G?ám đốc Công ty Cổ phần Thúy Đạt.

Mặc dù được hỗ trợ tích cực từ phía Lào để đầu tư phát tr?ển, nhưng ông Châu vẫn trăn trở rằng, đầu tư làm bông và dệt may, rất khó khăn vì vừa là lĩnh vực công thương vừa nông ngh?ệp, nhưng lợ? nhuận mang lạ? không cao. Hơn nữa, khó khăn nhãn t?ền là, kh? đầu tư, ngoà? t?ềm lực k?nh tế của bản thân doanh ngh?ệp, còn phả? dựa vào nguồn tà? chính từ các tổ chức tín dụng.Ông Châu đề nghị, “doanh ngh?ệp không mong t?ếp cận được vốn có lã? suất như các nước t?ên t?ến, từ 0 đến 2\%, nhưng mong được hưởng mức lã? suất có thể t?ệm cận được vớ? khu vực 40\%, và có sự ổn định. Bở? vì, kh? hộ? nhập, thị trường là cá? chợ chung, nếu doanh ngh?ệp nào ch? phí cho đầu vào lớn hơn, g?á thành cao hơn, lạ? bán vào chợ chung thì sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh kém hơn”.Bên cạnh đó, về xúc t?ến thương mạ?, ông Châu cho rằng, h?ện nay các doanh ngh?ệp được hưởng lợ? từ những hỗ trợ của Nhà nước về xúc t?ến thương mạ?. Đây là cơ hộ? cho các doanh ngh?ệp thương mạ?. Bản thân Công ty cũng nắm bắt cơ hộ? này. Song, vẫn có khó khăn phức tạp chứ không phả? dễ gì hưởng lợ?. Nhất là năng lực tà? chính có hạn, nếu doanh ngh?ệp đầu tư quá sức sẽ có rủ? ro.Nếu ở r?êng khía cạnh doanh ngh?ệp l?ên quan đến dệt may, ông Châu cho rằng, để phát tr?ển được vững chắc, cần Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các doanh ngh?ệp nào tạo được các vùng nguyên l?ệu. Còn nhìn rộng ra vớ? độ? ngũ doanh ngh?ệp nó? chung, ông Châu nhận định: “Năm 2014, có tín h?ệu k?nh tế sẽ tốt hơn một chút so vớ? năm 2013. Nhưng “sức khỏe” của các doanh ngh?ệp vẫn còn yếu. Cho nên Nhà nước cần g?ữ được ổn định vĩ mô, tập trung hỗ trợ cho các doanh ngh?ệp, nếu không, có thể các doanh ngh?ệp vì “mệt mỏ?” mà s?nh ra những tư tưởng không tốt”.Còn Bộ trưởng Bù? Quang V?nh cho rằng, ngay trong năm 2014 và các năm t?ếp theo, kh? các doanh ngh?ệp trả? qua sóng g?ó của g?a? đoạn khó khăn vừa qua, “sức khỏe” trở nên yếu, cần phả? tìm cách hỗ trợ cho họ. Các hỗ trợ trong năm 2012, 2013 phần nào đã có tác động tích cực, nhưng chưa đủ. Nh?ều doanh ngh?ệp còn chưa t?ếp cận đượch nguồn lực mớ?.Cho nên, Bộ trưởng cho rằng, phả? t?ếp tục g?ả? quyết vấn đề nợ xấu của các doanh ngh?ệp để họ được t?ếp cận vớ? những nguồn lực mớ?, vớ? vốn lã? suất thấp, và được hỗ trợ tìm k?ếm thị trường t?êu thụ sản phẩm và hỗ trợ về nhân lực. Đặc b?ệt, hỗ trợ phả? rất cụ thể đố? vớ? từng nhóm doanh ngh?ệp và từng đố? tượng có đặc thù r?êng.“Năm 2014, chúng ta phả? thực chất hơn trong tháo gỡ khó khăn cho doanh ngh?ệp để doanh ngh?ệp phục hồ?, t?ếp tục phát tr?ển. Và chỉ có làm như vậy, đất nước mớ? có thể đạt được mục t?êu tăng trưởng 5,4\% năm nay”- Bộ trưởng V?nh nhấn mạnh.Theo VOV

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/doanh-nghiep-nen-hoc-cach-danh-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap-a20034.html