EU: Qu?n �o, ?? ch?i Trung Qu?c thu?c m?t h�ng nguy hi?m


Thứ 5, 28/04/2016 | 02:02


(?SPL) - H�ng lo?t s?n ph?m c?a Trung Qu?c ?ang t?n t?i ? th? tr??ng Ch�u �u c� th? g�y nguy h?i cho s?c kh?e con ng??i, ??c bi?t l� ?? ch?i v� qu?n �o, EU c?nh b�o.

(?SPL) -�Trung Qu?c hi?n nay v?n l� qu?c gia d?n ??u th? gi?i v? nh?ng s?n ph?m g�y h?i cho ng??i ti�u d�ng, chi?m 62\% t?ng s? s?n ph?m nguy hi?m tr�n to�n ch�u �u, b?n th�ng b�o vi?t.

?y ban ch�u �u ng�y 25/4 ?� c?nh b�o h�ng lo?t s?n ph?m c?a Trung Qu?c ?ang t?n t?i ? th? tr??ng r?ng l?n n�y c� th? g�y nguy h?i cho s?c kh?e con ng??i, ??c bi?t l� ?? ch?i v� qu?n �o.

?y ban ch�u �u ? Brussels ?� ??a ra h?n 2.000 c?nh b�o v? nh?ng s?n ph?m kh�ng an to�n, t? qu?n �o, ?? ch?i, h�ng h�a gia d?ng. Con s? n�y �t h?n so v?i n?m 2014 nh?ng m?c ?? ?�ng b�o ??ng v?n kh�ng gi?m s�t. Hai m?t h�ng b? c?nh b�o cao nh?t l� ?? ch?i chi?m t? l? nguy hi?m ? m?c 27\% v� qu?n �o l� 17\%.

?�y kh�ng ph?i l� l?n ??u ti�n ch�u �u l�n ti?ng c?nh b�o v? ?i?u n�y. N?m 2011 khi x�t nghi?m c�c m?u ?? ch?i Trung Qu?c, H?i ??ng Ng??i ti�u d�ng ph�t hi?n ra h�m l??ng ch?t phthalate cao g?p 300 l?n cho ph�p theo ti�u chu?n M? v� EU. Phthalate th??ng ???c d�ng trong c�ng nghi?p s?n xu?t ?? ch?i ?? khi?n ch�ng b?n ch?c h?n. Tr? em n?u ng?m ?? ch?i ch?a phthalate v�o mi?ng s? c� th? b? ph� ho?i gan v� th?n.

Trung Qu?c hi?n nay v?n l� qu?c gia d?n ??u th? gi?i v? nh?ng s?n ph?m g�y h?i cho ng??i ti�u d�ng, chi?m 62\% t?ng s? s?n ph?m nguy hi?m tr�n to�n ch�u �u, b?n th�ng b�o vi?t.

?y ban ch�u �u ng�y 25/4 ?� c?nh b�o h�ng lo?t s?n ph?m c?a Trung Qu?c ?ang t?n t?i ? th? tr??ng r?ng l?n n�y c� th? g�y nguy h?i cho s?c kh?e con ng??i, ??c bi?t l� ?? ch?i v� qu?n �o.(?nh minh h?a).

?y vi�n ph? tr�ch V?n ?? ng??i ti�u d�ng EU Very Jourova cho bi?t b� s? t?i B?c Kinh v�o th�ng 6 n�y nh?m ng?n ch?n l??ng h�ng l?n l? l??t ?? v�o 28 n??c th�nh vi�n EU.

�Hai th�ch th?c l?n nh?t hi?n nay: b�n h�ng online cung ?ng s?n ph?m tr?c ti?p cho ng??i ti�u d?ng v� s? hi?n di?n qu� nhi?u c?a h�ng h�a Trung Qu?c�, b� Jourova n�i.

?? ch?i Trung Qu?c l� s?n ph?m b? ch?n nh?p kh?u v�o ch�u �u nhi?u nh?t. Ti?p sau ?� l� qu?n �o, ph??ng ti?n v?n chuy?n, thi?t b? gia d?ng v� trang s?c. Trong c�c lo?i nh?n, v�ng, c? tay xu?t x? t? Trung Qu?c th??ng ch?a kim lo?i n?ng nh? ch� v� nickel c� th? g�y h?i cho th?n c?a ng??i s? d?ng.

Nh?ng hi?m h?a do ch?t h�a h?c ??c h?i trong s?n ph?m c� th? khi?n ng??i d�ng b? th??ng t�ch, s?c ?i?n ho?c nhi?t. Trong s? nh?ng s?n ph?m nguy hi?m b�n ? EU c� m?t n? ch� heo l�m b?ng ch?t d? ch�y v� k�n trumpet g?n v�o mi?ng d? khi?n tr? nh? b? h�c. Lo?i xe th?ng b?ng d?ng v�n tr??t hoverboard c� nguy c? qu� n�ng khi s?c ??y, c� th? b?t l?a v� ph�t n?.

Ngo�i ra, b? qu?n �o ng? in h�nh ch� b� d? th??ng ???c s?n xu?t t?i Trung Qu?c c?ng ???c d�ng thu?c nhu?m c� th? b? h?p th? qua da v� g�y ung th?, l�m ??t bi?n t? b�o v� ?nh h??ng ??n sinh s?n.

RAPEX l� h? th?ng c?nh b�o ch�u �u nh?m trao ??i th�ng tin nhanh gi?a c�c qu?c gia th�nh vi�n Li�n minh ch�u �u (EU) c�ng Na Uy, Iceland (Ai-x?-len) v� Liechtenstein (L�t-ten-xtanh) v? nh?ng s?n ph?m ??c h?i, tr? l??ng th?c, th?c ph?m, d??c ph?m, thi?t b? y t?.

Gi?i ch?c c�c qu?c gia th�nh vi�n EU b�o cho trung t�m li�n l?c tr?c thu?c EC khi h? ph�t hi?n c�c s?n ph?m nguy hi?m tr�n th? tr??ng. Khi EC chuy?n th�ng tin t?i c�c qu?c gia th�nh vi�n kh�c, vi?c b�n s?n ph?m c� th? b? c?m t?i c�c qu?c gia n�y ho?c ph? thu?c v�o c�c ?i?u ki?n.

C�ch ?�y �t ng�y, B? tr??ng Th??ng m?i ?n ?? Nirmala Sitharaman c?ng tuy�n b? c?m nh?p kh?u c�c s?n ph?m t? s?a, m?t s? th??ng hi?u ?i?n tho?i v� h�ng ti�u d�ng t? Trung Qu?c do kh�ng ??t ti�u chu?n an to�n.

TUY?T MAI (T?ng h?p)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/eu-qun-o-chi-trung-quc-thuc-mt-hng-nguy-him-a129141.html