Thái Lan - Bất ổn chính trị ở Thái Lan

Nếu các đảng phái chính trị không cùng nhau làm việc vì dân vì nước, bế tắc chính trị ở Thái Lan sẽ còn kéo dài.