Gi? c�n b? S? X�y d?ng ?� N?ng l?a ch?y vi?c


Thứ 4, 25/05/2016 | 11:00


(?SPL) - Y?n v� t�nh nh�n ?a? gi? l�m c�n b? S? X�y d?ng ?� N?ng ?? l?a ??o, chi?m ?o?t g?n 450 tri?u ??ng ti?n ch?y vi?c

(?SPL) - Y?n v� t�nh nh�n ?a? gi? l�m c�n b? S? X�y d?ng ?� N?ng ?? l?a ??o, chi?m ?o?t g?n 450 tri?u ??ng ti?n ch?y vi?c.

Theo tin t??c tr�n ba?o D�n Tri?, s�ng 25/5, T�a �n nh�n d�n TP ?� N?ng ?� m? phi�n x�t x? ph�c th?m Nguy?n Th? Y?n (36 tu�?i, tr� x� B�nh Nguy�n, huy?n B�nh S?n, t?nh Qu?ng Ng�i) v? t?i l?a ??o chi?m ?o?t t�i s?n.

B? c�o Nguy?n Th? Y?n t?i phi�n t�a (A?nh: D�n Tri?)

Theo c�o tr?ng, kho?ng th�ng 7/2012, Y?n ??n thu� nh�, sinh s?ng t?i t? 6 (ph??ng Thanh Kh� T�y, qu?n Thanh Kh�, TP ?� N?ng). B?n th�n Y?n kh�ng c� ngh? nghi?p ?n ??nh, kh�ng c� kh? n?ng xin vi?c l�m nh?ng Y?n l?i gi?i thi?u v?i m?i ng??i l� k? to�n tr??ng t?i S? X�y d?ng ?� N?ng v� c� kh? n?ng xin vi?c cho h?.

Theo ba?o Ng???i ??a Tin,�t? th�ng 9/2013 ??n 12/2014, nh�n vi�n S? X�y d?ng "d?m" n�y ?� l?a ??o v� chi?m ?o?t ti?n c?a 6 tr??ng h?p. Sau khi nh?n ti?n, Y?n nhi?u l?n h?a h?n nh?m tr?n tr�nh, kh�ng ch?u ho�n tr? l?i ti?n. Sau khi b? b?t, Y�?n cho bi?t to�n b? s? ti?n l?a g?n 450 tri?u Y?n ch? y?u ?? d�ng v�o vi?c ti�u x�i c� nh�n.

T?i phi�n t�a s? th?m, H?i ??ng x�t x? TAND qu?n Thanh Kh� tuy�n ph?t b? c�o Nguy?n Th? Y?n m?c �n 9 n?m t� v? t?i "L?a ??o chi?m ?o?t t�i s?n".

Tuy nhi�n, Y?n c?ng nh? 6 ng??i b? h?i vi?t ??n kh�ng c�o, ?? ngh? xem x�t h�nh vi c?a Nguy?n Th? H�ng (29 tu�?i, tr� H?i D??ng).

B? c�o Y?n cho bi?t H�ng nh? s?ng v?i m�nh nh? v? ch?ng, trong th?i gian Y?n gi? l�m nh�n vi�n S? X�y D?ng v� ti?p tay cho m�nh l?a ??o. C�c b? h?i c?ng nh?n ??nh H�ng l� ??ng ph?m c?a Y?n trong v? chi?m ?o?t ti?n b?c c?a h?.

T?i phi�n x�t x? ph�c th?m, H?i ??ng x�t x? TAND TP ?� N?ng nh?n th?y, nh?ng l?i khai c?a Nguy?n Th? H�ng t?i c? quan ?i?u tra tr�ng kh?p v?i nh?ng l?i khai c?a c�c b? h?i.

K?t th�c phi�n x�t x?, T�a ch?p nh?n ??n kh�ng c�o v� tuy�n h?y to�n b? �n s? th?m ?? ?i?u tra l?i h�nh vi ph?m t?i c?a Nguy?n Th? H�ng, trong vai tr� ??ng ph?m v?i Nguy?n Th? Y?n.

NINH LAN (T�?ng h??p)

Nguon nguoiduatin

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/gi-cn-b-s-xy-dng-nng-la-chy-vic-a132541.html