Hà Giang phát triển toàn diện, đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội


Thứ 6, 16/10/2020 | 03:52


Cùng sự kiện

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, tỉnh Hà Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, tỉnh Hà Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực. Tổng thu ngân sách nhà nước đến năm 2020 ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 51,2% so với năm 2015.

Ngày 14/10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XVI.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2010-2020, kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang đã có bước phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng có mức tăng trưởng cao, như: Thu ngân sách nhà nước tăng 2,5 lần (Tổng thu ngân sách nhà nước đến năm 2020 ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 51,2% so với năm 2015), thu nhập bình quân đầu người tăng 3,4 lần, huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 4,8 lần, giá trị thu hoạch/ha đất canh tác tăng 2,4 lần so với năm 2010.

Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 36 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt ở mức cao. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; hai đột phá, năm chương trình trọng tâm được cụ thể hóa và triển khai tích cực. Kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng cao, biên giới ngày càng đổi mới.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Năng lực, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ được đổi mới. Năng lực điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới về nội dung, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

"Những thành quả trong 10 năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2015- 2020 khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Những kinh nghiệm, bài học đúc kết từ thực tiễn tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để tỉnh ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.", Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhấn mạnh.

Về mục tiêu phát triển nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hà Giang tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát huy tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Phấn đấu xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa; đến năm 2030 là tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế - xã hội trung bình khá của cả nước.

Hoàng Yên

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-giang-phat-trien-toan-dien-dat-nhieu-thanh-tuu-kinh-te---xa-hoi-a342722.html