Hà Tĩnh: Điểm sáng phát ra từ một xã miền núi


Thứ 3, 14/01/2014 | 03:30


(ĐS&PL) - Nhằm nâng cao đời sống cho người dân cũng như phát triển kinh tế tại xã Sơn Tây - một xã miền núi thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), chính quyền nơi đây đã tìm ra nhiều phương hướng mới. Trong đó, công tác trồng rừng và hình hành gia trại, trang trại chăn nuôi được xã chú trọng.

(ĐS&PL) - Nhằm nâng cao đờ? sống cho ngườ? dân cũng như phát tr?ển k?nh tế tạ? Sơn Tây - một xã m?ền nú? thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), chính quyền nơ? đây đã tìm ra nh?ều phương hướng mớ?. Trong đó, công tác trồng rừng và hình hành g?a trạ?, trang trạ? chăn nuô? được xã chú trọng.

Trong năm 2013 vừa qua, Đảng ủy cùng chính quyền xã Sơn Tây đã chỉ đạo ngườ? dân thực h?ện một số nh?ệm vụ: Phát tr?ển k?nh tế, nâng cao đờ? sống nhân dân, g?ữ vững an n?nh trật tự, an toàn xã hộ? trên địa bàn. Đến nay, xã đã đạt được nh?ều thành tựu nổ? bật trong nh?ều lĩnh vực, đặc b?ệt trong v?ệc phát tr?ển k?nh tế. Những phương án được xã nhà quan tâm, chú trọng tớ? là công tác trồng rừng và phát tr?ển k?nh tế hình hành g?a trạ?, trang trạ? chăn nuô?.

H?ện nay, hầu hết các hộ dân đã mạnh dạn xây dựng mô hình trang trạ? chăn nuô? và nhận đất trồng rừng lâm ngh?ệp. Đến thờ? đ?ểm này, trong xây dựng chương trình nông thôn mớ? (NTM) có 44 mô hình phát tr?ển k?nh tế lớn nhỏ đang được phát huy tốt.

Một mô hình chăn nuô? lợn của một hộ dân thuộc xã Sơn Tây.

Trong đó, 6 trang trạ? nuô? lợn quy mô 600 con trở lên, 28 hộ có g?a trạ? quy mô từ 20 - 60 con, 2 mô hình nuô? hươu có quy mô từ 10 đến 20 con và 2 trang trạ? nuô? bò, lợn kết hợp trồng rừng nhằm nâng cao thu nhập. Nhờ đó, cuộc sống ngườ? dân hoàn toàn được cả? th?ện, bộ mặt xã nhà đã được thay đổ? rõ rệt. Đ?ển hình cho mô hình trang trạ? phát tr?ển k?nh tế chăn nuô? kết hợp vớ? trồng rừng là mô hình của g?a đình anh Lê Văn Sơn tạ? xóm Hà Chua, mô hình VACR của g?a đình anh Trần V?ệt Hùng...

Nhờ sự phố? hợp đồng hành tốt g?ữa chính quyền và ngườ? dân nên xã Sơn Tây đã đạt được nh?ều thành tựu, hoàn thành một số chỉ t?êu nh?ệm vụ đã đề ra. Và h?ện tạ?, t?ến trình xây dựng NTM của xã đã đạt 10/19 t?êu chí.

Trao đổ? vớ? PV, ông Lê Đình Vỹ, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho b?ết: “Sơn Tây là một xã m?ền nú? nằm trong Khu k?nh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, do đó xã có nh?ều đ?ều k?ện để phát tr?ển k?nh tế. Tuy nh?ên, do đ?ều k?ện thờ? t?ết không thuận lợ?, tình hình k?nh tế chung có nh?ều khó khăn nên phần nào cũng ảnh hưởng tớ? đến h?ệu quả công tác”.

Để t?ếp tục duy trì và đồng thờ? phát huy tốt về mọ? mặt, xã Sơn Tây đã đề ra phương hướng, mục t?êu nh?ệm vụ năm 2014. Xã đặc b?ệt chú trọng xây dựng và phát tr?ển trên lĩnh vực k?nh tế, g?ao thông thủy lợ? nhằm đảm bảo cuộc sống cho mọ? ngườ? dân.

Nhìn chung trong thờ? g?an qua, xã Sơn Tây đã có nh?ều khở? sắc, cuộc sống của ngườ? dân được nâng lên rõ rệt. Nhưng bên cạnh đó, xã cũng h? vọng nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền để ngày một phát tr?ển hơn nữa, nhằm h?ện đạ? hóa cuộc sống của ngườ? dân trong thờ? kỳ hộ? nhập.

L?nh Hà – H?ệp Nguyễn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-diem-sang-phat-ra-tu-mot-xa-mien-nui-a18014.html