Huyện Hạ Hòa, Phú Thọ: Nâng cao hiệu quả thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật


Thứ 4, 01/02/2023 | 10:04


Nhằm khơi dậy và nâng cao nhận thức về ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cũng như trách nhiệm và vai trò, ý nghĩa của người thực thi pháp luật về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Luật hòa giải cơ sở và công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật Hòa giải cơ sở trên địa bàn góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm về hòa giải cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Chặng đường sau 10 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành một sự kiện chính trị-pháp lý quan trọng của đất nước, của huyện, trở thành ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, đoàn thể đối với công tác truyền thông, PBGDPL, hỗ trợ tích cực nhu cầu tiếp cận pháp luật, tìm hiểu pháp luật, nâng cao trình độ dân trí, giữ vững trật tự, kỷ cương trong bộ máy Nhà nước và xã hội, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới. Cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện tốt phương châm "Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

t1

Với nhiều cách làm hay, mô hình điểm về giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được các cấp, ngành trong huyện xây dựng và duy trì hiệu quả. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng tới 20/20 xã, thị trấn, điển hình mô hình ở xã Yên Kỳ đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; Mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Camera với an ninh, trật tự” được triển khai rộng khắp, toàn huyện có 308 điểm thắp sáng với chiều dài trên 350km, hơn 400 camera giám sát góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân địa phương. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo về cơ cấu, số lượng, chất lượng theo đúng quy định; hiện tại, toàn huyện có 180 tổ hoà giải ở cơ sở với 1.139 hòa giải viên, hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn hàng năm đạt trên 76%. Triển khai hưởng ứng ngày pháp luật lồng ghép với tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân được diễn ra với nhiều hình thức phong phú, phối hợp tổ các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật lồng ghép với các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể. Nhiều mô hình hay đã được triển khai và áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình: “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy”; “Cổng trường an toàn giao thông”; “Câu lạc bộ thanh niên phòng chống tệ nạn xã hội”; Câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gia đình”; xây dựng và phát triển mô hình “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu”.

Đồng thời huyện đã tổ chức trên 50 buổi tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật cho hơn 10.000 lượt cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở về kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng chủ trì, phối hợp biên soạn, đăng tải 1.200 lượt tin, bài trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở với khoảng thời lượng 40 phút/ngày; tổ chức tuyên truyền lưu động với 45 buổi; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook, fanpage với 1.670 lượt người truy cập và like thường xuyên; Cấp phát hơn 14.500 tài liệu pháp luật đến các cấp, các ngành, cán bộ làm công tác PBGDPL; đăng tải trên 2.300 tin, bài ảnh về thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử huyện và niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các nhà văn hóa khu dân cư. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu “Luật hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành”, Giao lưu để nâng cao kiến thức về xã hội, đạo đức, phong tục, tập quán tốt đẹp, hương ước, quy ước văn hóa, văn học dân gian cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở và nâng cao kỹ năng hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải.

t2

Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, hưởng ứng Ngày Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; từng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong công tác PBGDPL. Tăng cường hơn nữa việc triển khai, hướng dẫn thi hành các quy định của pháp luật, để các Luật được ban hành sớm đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng, noi theo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ. 

t3

Để thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, ngày Pháp luật Việt Nam thực sự thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả, trong thời gian tới và những năm tiếp theo Hạ Hòa tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL. Đẩy mạnh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, coi đây là khâu đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật, là mục tiêu quan trọng nhất của công tác PBGDPL. Để mỗi người dân cần chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì lợi ích của mình và cộng đồng. Áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của người dân, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; cần tăng cường công tác phối hợp, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PBGDPL; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng, tổ chức chính trị trong sạch vững mạnh.

Minh Thu

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huyen-ha-hoa-phu-tho-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat-a564665.html