Không bắt các trường tuyển sinh thi ba chung


Thứ 6, 13/12/2013 | 12:15


Các trường tổ chức tuyển sinh riêng không sử dụng kết quả thi của kỳ thi ba chung, mà chỉ tổ chức tuyển sinh riêng tối đa 2 lần/năm vào thời gian do Bộ quy định.

Các trường tổ chức tuyển s?nh r?êng không sử dụng kết quả th? của kỳ th? ba chung, mà chỉ tổ chức tuyển s?nh r?êng tố? đa 2 lần/năm vào thờ? g?an do Bộ quy định.

Đó là một trong những đ?ểm nhấn về Dự thảo công tác tuyển s?nh đạ? học, cao đẳng năm 2013 vừa được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bù? Văn Ga trao đổ? vớ? phóng v?ên.

Theo đó, Đ?ều 34 Luật G?áo dục đạ? học có nêu: “Cơ sở g?áo dục đạ? học tự chủ xác định chỉ t?êu tuyển s?nh, chịu trách nh?ệm công bố công kha? chỉ t?êu tuyển s?nh, chất lượng đào tạo và các đ?ều k?ện bảo đảm chất lượng đào tạo của cơ sở g?áo dục đạ? học” và “Bộ trưởng Bộ G?áo dục và Đào tạo quy đ?̣nh về v?ệc xác định chỉ t?êu tuyển s?nh và ban hành quy chế tuyển s?nh”.

Xuất phát từ những căn cứ này, từ năm 2014 các trường đạ? học, cao đẳng sẽ được tự chủ trong tuyển s?nh. Đây không còn là v?ệc x?n tuyển s?nh r?êng nữa mà các trường có nh?ệm vụ thực h?ện đúng như luật đã quy định.


Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bù? Văn Ga trao đổ?, năm 2014 công tác tuyển s?nh sẽ có nh?ều thay đổ?, trước hết các trường sẽ được tự chủ tuyển s?nh đúng quy định. Ảnh Xuân Trung

Như vậy, các trường đạ? học, cao đẳng sẽ được tự chủ tuyển s?nh r?êng từ năm 2014. Theo đó, sẽ có 5 yêu cầu đố? vớ? các trường lựa chọn phương thức tuyển s?nh r?êng. Cụ thể, thứ nhất các trường không để phát s?nh h?ện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, g?áo v?ên của nhà trường tổ chức luyện th?.

Thứ ha?, các trường tạo đ?ều k?ện thuận lợ? tố? đa cho thí s?nh, không để phát s?nh t?êu cực, đảm bảo công bằng, công kha?, m?nh bạch.

Thứ ba, thực h?ện chế độ thôn t?n kịp thờ? và báo cáo kết quả sau kh? kết thúc kỳ th? tuyển s?nh r?êng theo quy định.

Thứ tư, phố? hợp vớ? các cơ quan l?ên quan tổ chức tốt công tác k?ểm tra, g?ám sát, đảm bảo kỳ th? d?ễn ra an toàn, ngh?êm túc.

Thứ năm, công bố rộng rã? phương thức tuyển s?nh của nhà trường để thí s?nh, phụ huynh và xã hộ? g?ám sát.

Thứ trưởng Bù? Văn Ga cũng cho b?ết, trong đề án tuyển s?nh r?êng của các trường cần đảm bảo các nộ? dung như: Mục đích, nguyên tắc lựa chọn phương án này. Vớ? phương thức tuyển s?nh này, các trường có thể lựa chọn và quyết định phương thức tuyển s?nh theo quy định của Luật g?áo dục đạ? học: Có thể th? tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả ha?.

Các trường có nhu cầu tuyển s?nh r?êng cần làm rõ các t?êu chí như: Xác định môn th?, hình thức th?, thờ? g?an làm bà? đố? vớ? mỗ? môn th?, lượng g?áo v?ên ra đề th? vớ? từng môn th?, lượng g?áo v?ên chấm th?, lượng g?áo v?ên co? th?, đ?ều k?ện đảm bảo chất lượng nguồn tuyển, và các trường phả? có thanh tra, g?ám sát sau kỳ th?.

Các trường lựa chọn phương thức xét tuyển cần: Nó? rõ môn xét tuyển, hình thức xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, căn cứ xét tuyển và độ t?n cậy ra sao, tính khách quan, đ?ều k?ện đảm bảo chất lượng nguồn tuyển và thanh k?ểm tra hậu th?.

Vớ? các trường kết hợp cả ha? phương thức th? và xét tuyển cần có: Đ?ều k?ện đảm bảo chất lượng nguồn tuyển, quy định rõ mức tố? th?ểu để đảm bảo chất lượng. Thứ trưởng Ga cũng nhấn mạnh, ngoà? ba phương thức tuyển theo quy định thì các trường có thể bổ sung thêm các hình thức k?ểm tra thông qua phỏng vấn, v?ết luạn, thực hành, k?ểm tra năng kh?ếu…

Vớ? hình thức k?ểm tra bổ sung này các trường cần làm rõ: t?êu chí, đ?ều k?ện, nguyên tắc, nộ? dung, cách thức, các đ?ều k?ện về nhân lực, cơ sở vật chất… để đảm bảo tính khả th? của phương án.

Thứ trưởng Bù? Văn Ga đặc b?ệt lưu ý, vớ? mỗ? trường chỉ quyết định được một trong ba phương án trên, hoặc là thực h?ện tuyển s?nh r?êng theo quy định của Luật g?áo dục đạ? học và được Bộ GD&ĐT xác nhận là đáp ứng các yêu cầu quy định, hoặc là tham g?a th? ba chung do Bộ tổ chức, hoặc thỏa thuận vớ? trường có đề án tuyển s?nh phù hợp đã được Bộ GD&ĐT xác nhận để tổ chức th? tuyển s?nh theo đề án của trường đó.

Đặc b?ệt, các trường tổ chức tuyển s?nh r?êng không sử dụng kết quả th? của kỳ th? ba chung. Các trường chỉ tổ chức tuyển s?nh r?êng tố? đa 2 lần/năm vào thờ? g?an do Bộ quy định.

Kết quả th? của thí s?nh chỉ có g?á trị xét tuyển vào các trường tổ chức th? tuyển s?nh theo cùng đề án, không có g?á trị xét tuyển sang trường khác. Các trường cũng có thể tổ chức tuyển s?nh r?êng từng phần cho một số khoa, ngành, những khoa, ngành tuyển s?nh r?êng thì không sử dụng kết quả của kỳ th? ba chung.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bù? Văn Ga nó? thêm, Dự thảo đề án tuyển s?nh r?êng này cần phả? lấy ý k?ến rộng rã? của cán bộ, g?ảng v?ên, s?nh v?ên trong trường. Các trường dự k?ến tuyển s?nh r?êng trong năm 2014 phả? gử? đề án cho Bộ GD&ĐT trước ngày 10/2/2014.

Các t?êu chí cần đạt được của đề án tuyển s?nh r?êng

- Phù hợp vớ? quy định của Luật g?áo dục đạ? học và mục t?êu đổ? mớ? căn bản, toàn d?ện g?áo dục và đào tạo.

- Đảm bảo nguồn lực tổ chức thực h?ện tuyển s?nh r?êng.

- T?êu chí đảm bảo nguồn tuyển rõ ràng.

- Không gây áp lực cho xã hộ? và tốn kém cho thí s?nh, được dư luận đồng tình ủng hộ.

- Các g?ả? pháp chống t?êu cực khả th?.

Theo Báo G?áo dục

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-bat-cac-truong-tuyen-sinh-thi-ba-chung-a13202.html