Không đồng loạt thu phí đường bộ theo mức mới


Thứ 4, 11/12/2013 | 11:55


Các đoạn tuyến QL1 đang thực hiện đầu tư mở rộng theo hình thức BOT, chỉ thu khi dự án hoàn thành đầu tư, xây dựng xong các trạm thu phí và được Bộ Tài chính đồng ý.

Các đoạn tuyến QL1 đang thực h?ện đầu tư mở rộng theo hình thức BOT, chỉ thu kh? dự án hoàn thành đầu tư, xây dựng xong các trạm thu phí và được Bộ Tà? chính đồng ý.

Tuy Thông tư số 159/2013/TT-BTC có h?ệu lực từ ngày 1/1/2014, song các tuyến cao tốc không thuộc đố? tượng đ?ều chỉnh của thông tư này. Các tuyến đường BOT đang tr?ển kha? xây dựng sau kh? hoàn thành mớ? thu phí theo quy định.


Các tuyến đường được tổ chức thực h?ện thu phí phả? hoàn thành v?ệc xây dựng, nâng cấp theo dự án đã phê duyệt

Tăng phí sau 10 năm

Bộ Tà? chính vừa ban hành Thông tư số 159/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ. Thông tư này có h?ệu lực th? hành kể từ ngày 1/1/2014.

"Các tuyến đường BOT đã hoàn thành đang thực h?ện thu phí thì vẫn t?ếp tục thu theo mức thu h?ện tạ?.”

Thứ trưởng Bộ GTVT
Nguyễn Hồng Trường

Theo Thông tư 159, các mức phí đường bộ quy định vớ? từng chủng loạ? xe đều tăng so vớ? mức phí h?ện hành tạ? Thông tư 90/2004/TT-BTC ban hành năm 2004 (Xem b?ểu khung mức phí).

Lý g?ả? tạ? sao mức phí đường bộ lạ? tăng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho b?ết: H?ện nay, v?ệc thu phí theo Thông tư 90 được quy định từ năm 2004, tức là 10 năm trước, mức thu phí đã lạc hậu so vớ? mặt bằng g?á. Cho nên, v?ệc thay thế Thông tư 90 là một yêu cầu cần th?ết. Đây là mức phí tương đố? chấp thuận được so vớ? mặt bằng g?á s?nh hoạt h?ện nay. Đồng thờ?, vớ? mức phí này, các dự án xây dựng đường bộ mớ? có khả năng hoàn vốn. Chúng tô? đã nhận được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Kh? thay đổ? mức thu phí, Bộ GTVT cùng vớ? Bộ Tà? chính đã tính toán mức thu nhập tạ? thờ? đ?ểm h?ện nay. Thông tư 159 cũng đã đưa ra một lộ trình để tăng phí phù hợp. Thờ? đ?ểm h?ện nay đ?ều chỉnh tăng phí so vớ? mức Thông tư 90 trước đây 10 năm là cần th?ết.


Trạm thu phí trên QL5

Hoàn thành mớ? phu phí

Theo ông Đỗ Văn Quốc - Vụ trưởng Vụ Tà? chính Bộ GTVT, Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ để hoàn vốn các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để k?nh doanh. Đố? vớ? các dự án đầu tư khác thực h?ện theo hướng dẫn r?êng của Bộ Tà? chính (đố? vớ? đường quốc lộ) hoặc Hộ? đồng nhân dân cấp tỉnh (đố? vớ? đường địa phương).

Thông tư quy định, loạ? đường bộ được tổ chức thực h?ện thu phí phả? có đủ một số đ?ều k?ện, trong đó phả? hoàn thành v?ệc xây dựng, nâng cấp công trình đường bộ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Trạm thu phí phù hợp vớ? quy hoạch đường gắn vớ? dự án do cơ quan có thẩm quyền quyết định; Tuyến đường cũng đã hoàn thành các công trình phụ trợ phục vụ v?ệc thu phí, như: Xây dựng trạm thu phí (như địa đ?ểm bán vé, k?ểm soát vé), hệ thống ch?ếu sáng, đầy đủ các loạ? vé thu phí, bộ máy tổ chức thu và k?ểm soát vé; Đã được Bộ Tà? chính ban hành Thông tư quy định mức thu phí đố? vớ? quốc lộ hoặc Hộ? đồng nhân dân cấp tỉnh đã ra nghị quyết quy định mức thu đố? vớ? đường địa phương.

Như vậy, các đoạn tuyến QL1 đang thực h?ện đầu tư mở rộng theo hình thức BOT, chỉ thu kh? dự án hoàn thành đầu tư, xây dựng xong các trạm thu phí và được Bộ Tà? chính đồng ý. Các dự án này đều vừa mớ? khở? công xây dựng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong khoảng 18 - 24 tháng tớ? và xong toàn tuyến vào năm 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng cho b?ết thêm: Các tuyến đường BOT đã hoàn thành đang thực h?ện thu phí thì vẫn t?ếp tục thu theo mức thu h?ện tạ?.Thông tư 159 đã ban hành, tuy nh?ên v?ệc tăng cụ thể ở các trạm thu phí BOT h?ện nay thì phả? có quyết định của Bộ Tà? chính, theo lộ trình đã ký vớ? Bộ GTVT.

Do vậy, không phả? tất cả các trạm thu phí đều tăng đồng loạt vào thờ? đ?ểm này, mà phả? có lộ trình phù hợp vớ? hợp đồng đã ký kết cùng các nhà BOT.

Theo g?aothongvanta?

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/khong-dong-loat-thu-phi-duong-bo-theo-muc-moi-a12739.html