`

Bị nghi định giá thấp hơn cả nghìn tỷ đồng trước cổ phần hóa, VICEM phản hồi ra sao?

Thứ bảy, 07/09/2019 | 08:55 GMT+7

VICEM khẳng định không có chuyện “bỏ quên” hàng nghìn tỷ đồng khi xác định giá trị doanh nghiệp trước cổ phần hóa.

Vừa qua, báo chí dẫn thông tin từ báo cáo kiểm toán mà Kiểm toán Nhà nước gửi Bộ Xây dựng về kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), cho biết, gần 1.200 tỷ đồng của VICEM chưa được tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Theo đó, trong báo cáo, cơ quan kiểm toán đưa ra 2 phương pháp tính vốn nhà nước tại tổng công ty này và đều cho thấy giá trị tăng so với kết quả định giá của hãng kiểm toán. Cụ thể, nếu theo phương pháp tài sản của Kiểm toán Nhà nước, giá trị vốn nhà nước của VICEM tại tháng 10/2018 vào khoảng hơn 27.800 tỷ đồng - tăng khoảng 1.169 tỷ đồng so với kết quả của đơn vị tư vấn định giá. 

Còn nếu xác định theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức, cơ quan kiểm toán cho rằng, tổng giá trị vốn Nhà nước tại VICEM đạt 25.127 tỷ đồng, tăng khoảng 1.747 tỷ đồng so với kết quả của hãng kiểm toán. 

Còn nếu xác định theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức, Kiểm toán cho rằng tổng giá trị vốn nhà nước tại VICEM đạt 25.127 tỷ đồng, tăng khoảng 1.747 tỷ đồng so với kết quả của AASC.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra trong phương pháp xác định giá trị vốn Nhà nước tại VICEM trước khi doanh nghiệp cổ phần hóa tính toán thiếu giá trị quyền khai thác khoảng sản của một số công ty con trực thuộc Vicem…

VICEM bác thông tin ‘bỏ quên’ hơn 1.000 tỷ đồng khi xác định giá trị doanh nghiệp trước cổ phần hóa. Ảnh minh họa

Phản hồi về vấn đề trên, đại diện VICEM cho biết, thứ nhất, về nghi vấn tính thiếu hàng nghìn tỷ đồng trước khi cổ phần hóa, trên cơ sở kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và pháp luật có liên quan, ngày 15/01/2019, VICEM đã có văn bản số 99/VICEM-TGV trình Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo CPH VICEM bộ Hồ sơ xác định GTDN tại thời điểm 0h ngày 01/10/2018.

Ngày 18/03/2019, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 509/BXD-KHTC gửi Kiểm toán Nhà nước đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả định giá giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - VICEM. Tại văn bản này, Bộ Xây dựng đã có ý kiến: “Giá trị doanh nghiệp của VICEM chưa tính đến lợi thế giá trị quyền khai thác các mỏ do chưa có hướng dẫn”. Nguyên nhân do Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần chưa có hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị quyền khai thác mỏ khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

Theo kết quả kiểm toán giá trị doanh nghiệp của Kiểm toán nhà nước tại văn bản số 348/KTNN-TH ngày 29/7/2019, Kiểm toán Nhà nước chưa xác định giá trị quyền khai thác khoáng sản trong giá trị doanh nghiệp của VICEM, mà lưu ý và tạm xác định giá trị quyền khai thác khoáng sản là 1.193.899.328.000 đồng. Vì vậy, không thể cho rằng VICEM “quên tính” hay “để thiếu” hàng nghìn tỷ đồng trước khi cổ phần hóa.

Thứ hai, về phương pháp chiết khấu dòng tiền, theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, giá trị phần vốn nhà nước tại VICEM là 25.127 tỷ đồng, tăng khoảng 1.747 tỷ đồng so với số báo cáo do đơn vị tư vấn xác định nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu do KTNN xác định lại tham số ßU của các doanh nghiệp có cùng ngành nghề theo tỷ trọng Nợ/Vốn chủ (D/E) trung bình 5 năm trước thời điểm xác định GTDN (đơn vị tư vấn xác định D/E tại thời điểm xác định GTDN). Do đó, tỷ suất chiết khấu thấp hơn dẫn đến giá trị phần vốn Nhà nước tăng lên.

Trong Báo cáo kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã nêu “Đơn vị tư vấn đã thực hiện theo hướng dẫn tại Tiêu chuẩn thẩm định giá (TCTĐG) số 12 ban hành kèm theo Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính”. Kiểm toán Nhà nước xác định lại tham số ßU của các doanh nghiệp có cùng ngành nghề theo tỷ trọng Nợ/Vốn chủ (D/E) trung bình 5 năm trước thời điểm xác định GTDN (đơn vị tư vấn xác định D/E tại thời điểm xác định GTDN), do đó, tỷ suất chiết khấu thấp hơn dẫn đến giá trị phần vốn Nhà nước tăng lên. Việc này, trong báo cáo kiểm toán,  Kiểm toán Nhà nước cũng đã nêu về vấn đề chênh lệch này như sau: “Hiện Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể việc tính toán chỉ tiêu này căn cứ trên dữ liệu bình quân 5 năm gần nhất hay tại thời điểm xác định GTDN.”

Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Ảnh: VICEM 

Thứ ba, về nội dung các khoản góp vốn đầu tư vào các Công ty Xi măng Chinfon, Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam, Công ty Xi măng Nghi Sơn, đơn vị tư vấn đã thực hiện xác định các khoản đầu tư này theo phương pháp vốn chủ sở hữu đúng quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP. Vì vậy, thông tin báo chí phản ánh “đơn vị tư vấn chỉ căn cứ theo báo cáo tài chính – giá trị sổ sách của VICEM khi góp vốn đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp này”  là chưa chính xác.

Về nội dung theo Kiểm toán Nhà nước, giá trị các khoản đầu tư của VICEM vào các công ty này khoảng 3.660 tỷ đồng, tăng khoảng 1.239 tỷ đồng là thuộc phần lưu ý của Kiểm toán Nhà nước về ước tính giá trị các tài sản phi hoạt động của doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị đối với các khoản đầu tư này tiếp cận theo phương pháp thu nhập, ước tính giá trị theo dòng tiền dự báo trong tương lai. Hiện nay, theo tiêu chuẩn thẩm định giá (TCTĐG) số 12 ban hành kèm theo Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính không có hướng dẫn chi tiết phương pháp áp dụng đối với các tài sản phi hoạt động này.

Thứ tư, về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa và giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp thì tại văn bản số 509/BXD-KHTC ngày18/03/2019 của Bộ Xây dựng gửi Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán kết quả định giá giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty VICEM, Bộ Xây dựng đã nêu rõ tình hình lập, hoàn thành phương án sử dụng đất đối với từng cơ sở nhà, đất và giá đất theo quy định.

Cũng theo thông tin từ VICEM, về giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp, Tổng công ty VICEM và các đơn vị có 03 cơ sở nhà, đất được Nhà nước giao đất cần xác định giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP. Tại văn bản số 509/BXD-KHTC ngày 18/03/2019, Bộ Xây dựng cũng đã nêu rõ việc tạm tính giá trị quyền sử dụng đất của 03 cơ sở nhà, đất nêu trên vì địa phương chưa có ý kiến chính thức về giá đất.

Đến thời điểm Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, đã có 02/03 cơ sở nhà, đất được địa phương có ý kiến chính thức về giá đất làm cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp. Kiểm toán Nhà nước cũng đã cập nhật và tính vào giá trị doanh nghiệp. Còn 01 cơ sở nhà, đất, Bộ Xây dựng, VICEM vẫn đang tiếp tục làm việc với địa phương để có ý kiến chính thức về giá đất.

Vũ Đậu

Bạn đang đọc bài viết Bị nghi định giá thấp hơn cả nghìn tỷ đồng trước cổ phần hóa, VICEM phản hồi ra sao? tại chuyên mục Kinh doanh của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Tin tài trợ
Flipboard
VICEMtổng công ty xi măngcổ phần hóađịnh giákhai thác khoáng sản
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục Kinh doanh