� Lan, B?ng Ki?u, M? T�m c�ng h?i ng? k? g�c khu?t c?a �??i ca s?�


Thứ 5, 19/05/2016 | 13:57


(?SPL) - V�o 20h, ng�y 4/6 t?i, t?i Nh� h�t H�a B�nh, TP. HCM s? di?n ra liveshow �??i ca s?� v?i s? quy t? c?a d�n ngh? s? h�ng ??u c?a Vi?t Nam v� h?i ngo?i.

(?SPL) - V�o 20h, ng�y 4/6 t?i, t?i Nh� h�t H�a B�nh, TP. HCM s? di?n ra liveshow �??i ca s?� v?i s? quy t? c?a d�n ngh? s? h�ng ??u c?a Vi?t Nam v� h?i ngo?i nh?: � Lan, M? T�m, L? Quy�n, nh?c s? ??c Huy, Quang L�, Thanh H�, Nh?t H?, B?ng Ki?u, Lam Anh, L� Hi?u, Tr?n Quang Hi?u�

Trong ch??ng tr�nh, c�c ngh? s? s? b?c b?ch nh?ng t�m t? s�u k�n nh?t c?a cu?c ??i ngh? s? c�ng kh�n gi?, ?? kh�n gi? hi?u h?n v? n?i l�ng, nh?ng th?ng tr?m ph�a sau c�nh g� c?a h?.

??n v? th?c hi?n ch??ng tr�nh cho bi?t, liveshow n�y l� ?p ? t? r?t l�u, mong mu?n ???c m?t l?n chuy?n t?i ??n kh�n gi? m?t ch??ng tr�nh m� ? ?� s? t�i hi?n l?i nh?ng h�nh ?nh ph�a sau c?a cu?c ??i ng??i ca s?, ph�a sau �nh ?�n s�n kh?u lung linh, sau s? l?p l�nh c?a h�o quang, ?? c�ng ch�ng c?m nh?n ???c m?t c�ch r� r�ng, ch�n th?t nh?t ??i s?ng c?a ngh? s?.


? ?�, t?ng ngh? s? s? tr?c ti?p ???c tr?i l�ng m�nh, chia s? nh?ng kh� kh?n, nh?ng h?nh ph�c n?i h?u tr??ng, n?i m� kh�n gi? �t th?y nh?t. B?ng �m nh?c, b?ng nh?ng c�u chuy?n, nh?ng ??i tho?i, Liveshow �??i ca s?� l� nh?ng c�u chuy?n ???c ?�c k?t t? nhi?u t�m s? c?a nh?ng ng??i l�m ngh? thu?t c?ng nh? c�c ca s? tham gia ch??ng

Ngo�i ra, c�c ngh? s? c�n s? chia nh?ng b�i h?c kinh nghi?m v?i ??ng nghi?p v� d�nh nh?ng l?i khuy�n ch�n th�nh nh?t ??n nh?ng b?n tr? ?ang v� s? b??c v�o nghi?p ca h�t.

Nh?ng c�u chuy?n ???c k? ? ?�y, c� th? l� nh?ng ?i?u l�u nay ta ?� bi?t, t?ng nghe ho?c� ???c d? lu?n x� x�o... B�n c?nh ?� c� th? l� l?n ??u b?c b?ch, l� g�c khu?t c?a ch�nh �ng??i trong cu?c��

H??ng t?i m?t ch??ng tr�nh ngh? thu?t ??ng c?p, nghi�m t�c, kh�ng chi�u tr� v� ph?n �m nh?c ???c ??t l�n h�ng ??u, c�u chuy?n �??i ca s?� s? di?n ra sau h?u tr??ng, b�n c�nh g�, tr�n s�n kh?u v?i nhi?u ph?n kh�c nhau.


???c bi?t, n? ca s? � Lan s? chia s? nh?ng ph?n ??i s�u k�n nh?t, ??c bi?t trong nh?ng giai ?o?n th?ng hoa c?a ngh? ca h�t v� s? tr�nh b�y nh?ng ca kh�c g?n li?n v?i t�n tu?i c?a ch? su?t g?n 20 n?m qua. ??ng th?i, Thanh H� c?ng s? tr? v? Vi?t Nam c�ng nh?ng b?n t�nh ca n?ng n�n v� chia s? chuy?n ??i ca s? v?i nhi?u kh�c quanh ??nh m?nh.


Ngo�i � Lan v� Thanh H� ?� g�p m?t trong m?t s? ch??ng tr�nh g?n ?�y, Lam Anh l?n ??u ti�n tr? l?i v� ??ng tr�n s�n kh?u ca nh?c TPHCM. C� ???c coi l� ?i?m nh?n c?a ch??ng tr�nh v?i nh?ng c�u chuy?n h?u tr??ng ??c bi?t, sau tai n?n xe h?i kinh ho�ng t?i M?.

Lam Anh ???c coi l� g??ng m?t ca s? ti?p n?i th�nh danh t?i M? v?i gi?ng ca ??p v� ngo?i h�nh cu?n h�t. ?� l�u kh�ng tr? l?i TP H? Ch� Minh bi?u di?n, s? xu?t hi?n c?a B?ng Ki?u tr�n s�n kh?u Th�nh ph? c?ng s? l� m?t d?u ?n ??c bi?t. B?ng Ki?u r?t h?ng th� v?i c�u chuy?n �??i ca s?�anh c?ng s? tr?i l�ng v? nh?ng b� m?t ??c bi?t ph�a sau cu?c ??i ngh? thu?t c?a m�nh.

Ch??ng tr�nh s? ???c t? ch?c v�o ng�y 20h ng�y 4/6 t?i Nh� h�t H�a B�nh, TPHCM.

Ti?u Qu?nh

M?i ??c gi? xem th�m video gi?i tr�:

[mecloud]Ff2XQd3SWz[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/lan-bng-kiu-m-tm-cng-hi-ng-k-gc-khut-ca-i-ca-s-a131868.html