Lần đầu Bộ GTVT tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo


Thứ 2, 19/01/2015 | 07:36


(ĐSPL) – Lần đầu Bộ GTVT tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo ngành, đây là một kênh quan trọng để lãnh đạo Bộ hoàn thiện lại mình, Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh.

(ĐSPL) – Lần đầu Bộ GTVT tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo ngành, đây là một kênh quan trọng để lãnh đạo Bộ hoàn thiện lại mình, Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo Bộ GTVT (Ảnh Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT).

Ngày 18/1, Bộ GTVT tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với lãnh đạo Bộ GTVT gồm Bộ trưởng Bộ GTVT và các Thứ trưởng. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là một việc làm hết sức ý nghĩa; là một kênh quan trọng để lãnh đạo Bộ GTVT hoàn thiện lại mình.

Bên cạnh đó, việc lấy phiếu tín nhiệm cũng giúp Ban Cán sự có thêm thông tin để sử dụng cán bộ, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới của ngành.

Do đó, Bộ trưởng Thăng yêu cầu lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trong ngành bỏ phiếu với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm.

Tuy nhiên, trang web của Bộ đưa tin lấy phiếu tín nhiệm không có kết quả cụ thể.

Trước đó, Bộ GTVT đã ban hành văn bản về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo năm 2014. 

Theo Bộ GTVT, lãnh đạo ngành giao thông thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm sẽ có báo cáo cá nhân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ với tư cách là lãnh đạo Bộ trong giai đoạn từ 2011 đến nay. 

Phiếu tín nhiệm vẫn sẽ được thể hiện ở 3 mức độ "tín nhiệm cao", "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp".

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Bộ lần này thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, Bộ GTVT cho biết. 

Liên quan đến vấn đề này, trong lần lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn vào ngày 15/11, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng là người có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất trong số các Bộ trưởng với 362 phiếu tín nhiệm cao, 91 phiếu tín nhiệm và 28 phiếu tín nhiệm thấp.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/lan-dau-bo-gtvt-to-chuc-lay-phieu-tin-nhiem-lanh-dao-a79849.html